De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Koninklijk Besluit No. 1 (26-08-1941)

  No. 1

  WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods,
  Koningin der Nederlanden, Prinses van
  Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van onzen Minister van Oorlog
  Van 22 augustus 1941, Afdeeling 1, No. 5;

  HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
  te bepalen:

  a. dat de in Groot-BrittanniŽ en Noord Ierland gevormde brigade
  der Koninklijke landmacht den naam zal dragen van ďKoninklijke
  Nederlandsche Brigade Prinses IreneĒ;
  b. dat door Ons aan de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
  Irene een vaandel zal worden uitgereikt.

  London, 26 augustus 1941
  De Minister van Oorlog a.i.,
  (w.g. van Boeijen).
  (w.g. WILHELMINA).

  Op 27 augustus bij het persoonlijk uitreiken van het vaandel sprak Hare Majesteit de Koningin de volgende reden uit:

  Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten,

  Nadat wij op den Nederlandschen bodem de wapens hebben neergelegd, zetten wij en strijd elders voort, bezield door den vasten wil te volharden tot Nederland weer vrij zal zijn.

  Velen van U zijn, dikwijls met groote opoffering en levensgevaar, uit het vaderland hierheen gekomen, terwijl de Nederlanders, wonende in Groot-BrittanniŽ, Canada en elders, zich bij U hebben gevoegd, gevolggevende aan den oproep tot vervulling van hun plicht tegenover het Vaderland.

  Gij vormdet aanvankelijk het Nederlandsche Legioen, thans de Koninklijke Nederlandsche Brigade.
  Ik weet, dat in U leeft dezelfde geest, die onze landgenooten in het Vaderland bezielt, die ontembare moed, die, alle offers ten spijt, volhardt tot het einddoel bereikt is.

  Ik weet, dat gij niet voor hen zult onderdoen als de tijd daar is, dat er een beroep op U zal worden gedaan, tezamen met Uw kameraden van Zee- en Luchtmacht daadwerkelijk mee te werken tot bevrijding van den vaderlandschen bodem.

  In dit vertrouwen heb ik U een vaandel toegedacht, zooals legeronderdelen in Nederland voerden.
  Op dit vaandel is aangebracht de naam van mijne kleindochter Prinses Irene, het peetekind van de weermacht, wier naam Ik met volle instemming van Haar Ouders aan de Brigade geef.

  ďKolonelĒ, in de volle overtuiging, dat gij en de onder Uwe bevelen dienenden de eer van dit U allen toevertrouwde kleinood onder alle omstandigheden zult hooghouden, overhandig ik U thans het vaandel van de Koninklijke Nederlandsche Brigade ďprinses IreneĒ.

  Vertrouwend op God, onzen onbuigzamen wil en de overwinning onzer bondgenootschappelijke wapenen, zal het U gegeven zijn, eenmaal als zegevierende bevrijders van Nederland met dit vaandel den vaderlandschen bodem te betreden.
  Ik noodig U uit, met Mij aan te heffen:

  ďLeve het VaderlandĒ.

  Definitielijst

  brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.

  Informatie

  Artikel door:
  Frank van der Drift
  Geplaatst op:
  18-08-2004
  Laatst gewijzigd:
  08-06-2005
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - De geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, Departement van defensie, Hoofdkwartier van de generale staf, Krijgsgeschiedkundige afdeling, Bewerkt door: generaal-majoor tit. b.d. V.E Nierstrasz, ís-Gravenhage 1959.