De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Oorspronkelijke tekst

  F e r n s c h r e i b e n

  Blitz München 47 767 10.11.38 0120 - Chu -

          An alle Stapoleit- und Stapostellen, an alle SD.OA. und alle UA.

                 - Blitz, dringend, sofort vorlegen! -
  Dringend sofort dem Leiter oder seinem Stellvertreter vorlegen.

  Betrifft: Maßnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht.

          Auf Grund des Attentats gegen den Leg. Sekr. v.Rath in Paris sind im Laufe der heutigen Nacht - 9./10.11.38 - im ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen folgende Anordnungen

  1.)Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellver- treter haben sofort nach Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren Bezirk zuständigen Politischen Leitungen - Gauleitung oder Kreisleitung - fernmündlich Verbindung aufzunehmen und eine Besprechung über die Durchführung der Demonstrationen zu vereinbaren, zu der der zuständige Inspekteur oder Kommandeur der Ordnungspolizei zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der Politischen Leitung mitzuteilen, daß die Deutsche Polizei vom Reichsführer der SS. und Chef der Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat, denen die Maßnahmen der Politischen Leitungen zweckmäßig anzupassen wären:
  a) Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen (zB. Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung ist).
  b) Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen.
  c) In Geschäftstraßen ist besonders darauf zu achten, daß nicht jüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden.
  d) Ausländische Staatsangehörige dürfen - auch wenn sie Juden sind - nicht belästigt werden.
  2.) Unter der Voraussetzung, daß die unter 1) angegebenen Richtlinien eingehalten werden, sind die stattfindenden Demonstrationen von der Polizei nicht zu verhindern, sondern nur auf die Einhaltung der Richtlinien zu überwachen. -
  3.) Sofort nach Eingang dieses Fernschreibens ist in allen Synagogen und Geschäftsräumen der jüdischen Kultusgemeinden das vorhandene Archivmaterial polizeilich zu beschlagnahmen, damit es nicht im Zuge der Demonstrationen zerstört wird. Es kommt dabei auf das historisch wertvollere Material an, nicht auf neuere Steuerlisten usw. Das Archivmaterial ist an die zuständigen SD-Dienststellen abzugeben.
  4.) Die Leitung der sicherheitspolizeilichen Maßnahmen hinsichtlich der Demonstrationen gegen Juden liegt bei den Staatspolizeistellen, soweit nicht die Inspekteure der Sicherheitspolizei Weisungen erteilen. Zur Durchführung der sicherheitpolizeilichen Maßnahmen können Beamten der Kriminalpolizei sowie Angehörige de SD., der Verfügungstruppe und der allgemeinen SS. zugezogen werden.
  5.) Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfür zuläßt, sind in allen Bezirken so viele Juden - insbesondere wohlhabende - festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können. Es sind zunächst nur gesunde, männliche Juden nicht zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentrationslagern wegen schnellster Unterbringung der Juden in den Lagern Verbindung aufzu- nehmen. Es ist besonders darauf zu achten, daß die auf Grund dieser Weisung festgenommenen Juden nicht mißhandelt werden.
  6.) Der Inhalt dieses Befehls ist an die zuständigen Inspekteure und Kommandeure der Ordnungspolizei und an die SD-Ober- und Unterabschnitte weiterzugeben mit dem Zusatz, daß der Reichsführer SS. und Chef der Deutschen Polizei diese polizeilichen Maßnahmen angeordnet hat. Der Chef der Ordnungspolizei hat für die Ordnungspolizei einschließlich der Feuerlöschpolizei entspr. Weisungen erteilt. In der Durchführung der angeordneten Massnahmen ist engstes Einvernehmen zwischen der Sicherheitspolizei und der Ordnungspolizei zu wahren.
          Der Empfang dieses Fernschreibens ist von den Stapoleitern oder seinen Vertretern durch FS. an das Geheime Staatspolizeiamt - z.Hd. SS- Standartenführer M ü l l e r - zu bestätigen.

  gez. H e y d r i c h SS-Gruppenführer

  Vertaling tekst

  Telex

  Nieuwsflits München 47 767 10.11.38 0120 - Geheim -

          Aan alle regionale en subregionale Gestapo-bureaus, aan alle districts- en subdistrictshoofdkwartieren van de Sicherheitsdienst.

                 - Nieuwsflits urgent onmiddelijk doorgeven! -
  Met spoed aan de chef of zijn plaatsvervanger doorgeven.

  Betreft: Maatregelen tegen joden vannacht.

          Vanwege de aanslag op ambassadesecretaris v. RATH in Parijs worden in het hele Rijk demonstraties tegen de Joden verwacht in de loop van deze nacht (9-10.11.38). De volgende directieven voor optreden tijdens deze gebeurtenissen worden uitgevaardigd:

  1.)Onmiddellijk na ontvangst van dit telexbericht moeten de chefs van Gestapo-bureaus of hun plaatsvervangers telefonisch contact opnemen met hun regionale partijdirectoraten – Gauleitung of Kreisleitung – en een vergadering met hen beleggen om de implementatie van de demonstraties te bespreken en kort te sluiten. De desbetreffende inspecteur of commandant van de lokale politie moet erbij betrokken worden. Ter vergadering moeten de politieke leiders worden geïnformeerd dat de Duitse politie de volgende instructies heeft ontvangen van de Reichsführer-SS en de chef van de politie en dat maatregelen die door de politieke instanties worden genomen hiermee in overeenstemming dienen te zijn:
  a) Alleen zodanige maatregelen mogen worden getroffen dat ze de Duitse levens en bezittingen niet in gevaar brengen (bijvoorbeeld synagogen alleen in brand steken wanneer er geen gevaar bestaat dat het vuur overslaat naar de omliggende wijk).
  b) Winkels en woningen van Joden mogen worden vernietigd, maar niet geplunderd. De politie heeft opdracht toe te zien op uitvoering van deze order en plunderaars te arresteren.
  c) In het bijzonder moet erop worden toegezien dat niet-Joodse winkels in winkelstraten onder alle omstandigheden worden beschermd tegen vernielingen.
  d) Buitenlandse subjecten mogen niet worden gemolesteerd, ook al zijn zij Joden.
  2.)Aangenomen dat de directieven onder nr. 1 worden opgevolgd, mag de politie de demonstraties niet verhinderen, maar moet ze er slechts op toezien dat de directieven worden nageleefd.
  3.)Onmiddellijk na ontvangst van dit telexbericht moet de politie alle archieven van alle synagogen en Joodse maatschappelijke organisaties in beslag nemen om te voorkomen dat ze bij demonstraties worden vernietigd. Deze maatregel heeft betrekking op materiaal van historisch belang, niet op recente belastinglijsten, enzovoort. De archieven dienen te worden overhandigd aan de geëigende SD-bureaus.
  4.) De leiding over alle maatregelen van de veiligheidspolitie met betrekking tot de demonstraties tegen de Joden ligt in handen van de Gestapo, in zoverre de inspecteurs van de veiligheidspolitie geen orders uitvaardigen. Functionarissen van de opsporingspolitie en leden van de SD, de speciale taakeenheden en de algemene SS mogen te hulp worden geroepen bij de uitvoering van de maatregelen van de veiligheidspolitie.
  5.)Zodra de gebeurtenissen van de nacht de desbetreffende functionarissen daartoe in de gelegenheid stellen, moeten zij in alle districten zo veel Joden arresteren - in het bijzonder welgestelde - als in de bestaande cellen kunnen worden ondergebracht. Voorlopig mogen alleen gezonde mannelijke Joden van niet al te gevorderde leeftijd worden gearresteerd. Na de arrestaties moeten de concentratiekampen in de regio onmiddellijk worden verwittigd opdat ze regelingen treffen voor een zo snel mogelijk transport van Joden naar de kampen. In het bijzonder moet erop worden toegezien dat Joden die op basis van dit directief worden gearresteerd, niet worden mishandeld.
  6.) De inhoud van deze order moet worden doorgestuurd aan de geëigende inspecteurs en commandanten van de reguliere politie en de districts- en subdistrictshoofdkwartieren van de SD, met de verklaring dat de Reichsführer-SS en chef van de Duitse politie deze politiemaatregelen hebben uitgevaardigd. De chef van de reguliere politie heeft overeenkomstige orders uitgevaardigd aan de reguliere politie, inclusief de brandweerpolitie. De veiligheidspolitie en de reguliere politie dienen ten nauwste samen te werken bij de uitvoering van de opgedragen maatregelen.
          Ontvangst van dit bericht moet worden bevestigd door de Gestapo-chefs of hun plaatsvervangers per telex aan het Gestapo-hoofdbureau ter attentie van Standartenführer Müller.

  Getekend: Heydrich, SS-Gruppenführer

  Informatie

  Geplaatst door:
  Kevin Prenger
  Geplaatst op:
  22-11-2005
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - READ A., Discipelen van de duivel - Hitler en zijn handlangers, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2004.
  - www.ns-archiv.de