De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Decreet Japanse Bevelhebber (11-03-1942)

  Na de onvoorwaardelijke overgave van het KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger), vaardigde de Japanse bevelhebber, luitenant-generaal Hitoshi Imamura een decreet uit. Opmerkelijk is dat de Maleisische versie van dit decreet, waaruit onderstaande vertaald is, gedateerd is op 7 maart 1942, terwijl het decreet op 11 maart 1942 gepubliceerd werd.

  De onvoorwaardelijke overgave van het Nederlandsch-Indische leger accepteerend, heeft de bevelhebber van de Japanse strijdkrachten het volgende decreet uitgegeven:
  Artikel 1. De Japansche Strijdkrachten, verlangend het welzijn van het Indonesische Volk, dat dezelfde voorvaderen heeft en van hetzelfde ras is als het Japansche, te bevorderen en tegelijkertijd strevend naar een stevig fundament voor een gemeenschappelijk bestaan en gemeenschappelijke welvaart voor de heele bevolking in overeenstemming met het beginsel van gemeenschappelijke verdediging van Groot-AziŽ, stellen voorloopig een militair bestuur in in de geoccupeerde gebieden, teneinde algemeene rust en orde te stabiliseeren en het volk spoedig in het genot te stellen van een vreedzaam leven en een rustigen werkkring.
  Artikel 2. De Bevelhebber der Japansche Strijdkrachten heeft het hoogste gezag der militaire regeering, waarin ook is begrepen alle macht van den voormaligen Gouverneur-Generaal.
  Artikel 3. Alle regeeringsorganen en hunne bevoegdheden, alsmede alle tot heden geldende wetten en regelingen van het voormalige gouvernement blijven voorlopig van kracht, zoolang en voorzoover zij niet in strijd zijn met de uitvoering van het militair bestuur.
  Artikel 4. Ambtenaren zoowel als de gewone bevolking zijn verplicht de bevelen der Japansche autoriteiten te gehoorzamen.
  De Japansche Strijdkrachten zullen de positie en bevoegdheden der aan ons gehoorzame ambtenaren, evenals het leven, de rechtmatige bezittingen en de bestaande godsdiensten der goedgezinde bevolking eerbiedigen.
  Ambtenaren, zoowel als de gewone bevolking hebben vertrouwen te stellen in de Japansche Strijdkrachten en dienen hun gewone bezigheden zoo spoedig mogelijk te hervatten.
  Zij, die de bevelen der Japansche Strijdkrachten en die der Japansche autoriteiten niet opvolgen, de algemeene rust en order verstoren, militaire bewegingen bemoeilijken, het leven der Japansche ingezetenen bedreigen, zich in verbinding stellen met den vijand, het financieel en economisch leven in de war brengen, bezittingen en materialen verbergen of natuurlijke hulpbronnen en installaties vernietigen, zullen echter onmiddellijk zwaar gestraft worden volgens militaire wetten en reglementen.
  Artikel 5. De gulden en het militaire geld, eveneens uitgedrukt in guldens, zijn wettige betaalmiddelen in de geoccupeerde gebieden.
  Artikel 6. Dit decreet treedt in werking met ingang van den dag van zijn afkondiging.

  Definitielijst

  KNIL
  Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (1830-1950) Benaming van het Nederlandse leger in IndonesiŽ.

  Afbeeldingen

  Luitenant-Generaal Hitoshi Imamura. Bron: Publiek domein.

  Informatie

  Geplaatst door:
  Redactie TracesOfWar.com
  Geplaatst op:
  09-09-2011
  Feedback?
  Stuur het in!