De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Inleiding

  In zijn verordening van 29-05-1940 maakte Seyss-Inquart bekend, dat "algemeen rechtsverbindende verordeningen worden bekend gemaakt in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied". Naast verordeningen, bevatten deze verordeningsbladen onder andere ook decreten, oproepen, uitvoeringsbesluiten en beschikkingen. Deze verordeningenbladen verschenen zowel in het Nederlands als in het Duits, waarbij de Duitse tekst authentiek was.

  In dit artikel vindt u integraal de tekst van de tweede editie van het "Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied", welke verscheen op 7 juni 1940.

  Bekendmaking van de Rijkscommissaris betreffende personeelsaangelegenheden (05-06-1940)

  Bekendmaking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche Gebied betreffende personeelsaangelegenheden van 5 Juni 1940.

  I.
  Ik heb ingevolge § 4 alinea I van mijn verordening betreffende de uitoefening der regeeringsbevoegdheden in de Nederlanden van 23 Mei 1940 (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied Nr. 3) alsmede ingevolge §§ 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van mijn decreet betreffende den organisatorische opbouw van de bureaux van het Rijkscommissariaat van 3 Juni 1940 (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche Gebied Nr. 4) tot Commissaris-Generaal benoemd:
  1) voor Bestuur en Justitie Dr. Friedrich Wimmer;
  2) voor Openbare Veiligheid den SS-Brigadeführer Hanns Rauter (Hoogere SS- en Politieleider);
  3) voor Financiën en Economische Zaken Dr. Hans Fischboeck;
  4) voor Bijzondere Aangelegenheden den Reichsamtsleiter Fritz Schmidt.

  II
  Ik heb ingevolge § 1 alinea 2 van mijn decreet betreffende den organisatorischen opbouw van mijn bureaux van het Rijkscommissariaat van 3 Juni 1940 (Verordeningenblad Nr. 4) benoemd:
  1) tot Vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken den Gezant Otto Bene;
  2) tot Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank den Ministerialdirektor voor bijzondere aangelegenheden, Staatsrat H.C.H. Wohlthat.

  III
  In heb ingevolge § 2 van mijn decreet betreffende den organisatorische opbouw van het Rijkscommissariaat van 3 juni 1940 (Verordeningenblad Nr. 4) tot chef van de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied benoemd den Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen.

  ’s-Gravenhage, 5 Juni 1940.
  De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied:
  Seyss-Inquart


  Bekanntmachung des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete über Personalangelegenheiten vom 5. Juni 1940

  I
  Ich habe zu Generalkommissaren nach § 4 Abs. I meiner Verordnung über die Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 29. Mai 1940 (Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete Nr. 3) sowie nach §§ 1, 3, 4, 5, 6 und 7 meines Erlasses über den organisatorischen Aufbau der Dienststellen des Reichskommissariats vom 3. Juni 1940 (Verordnungsblatt Nr. 4) berufen:
  1) für Verwaltung und Justiz Dr. Dr. Friedrich Wimmer;
  2) für das Sicherheitswesen (Höherer SS- und Polizeiführer) den SS-Brigadeführer Hanns Rauter;
  3) für Finanz und Wirtschaft Dr. Hans Fischboeck;
  4) zur besonderen Verwendung den Reichsamtsleiter Fritz Schmidt.

  II
  Ich habe nach § 1 Abs. 2 meines Erlasses über den organisatorischen Aufbau der Dienststellen des Reichskommissariats vom 3. Juni 1940 (Verordnungsblatt Nr. 4) bestellt:
  1) als Vertreter des Auswärtigen Amts des Gesandten Otto Bene
  2) als Beauftragten für die Niederländische Bank den Ministerialdirektor z.b. V., Staatsrat H.C.H. Wohthat.

  III
  Ich habe nach § 2 meines Erlasses über den organisatorischen Aufbau der Dienststellen des Reichskommissariats vom 3. Juni 1940 (Verordnungsblatt Nr. 4) zum Leiter der Präsidialabteilung im Amt des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebieten den Ministerialrat Dr. Hans Piesbergen bestellt.

  Den Haag, am 5. Juni 1940.
  Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete:
  Seyss-Inquart.

  Definitielijst

  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.

  Verordening betreffende het in- en uitreizen van bezet Nederland (06-06-1940)

  Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het in- en uitreizen van 6 Juni 1940.

  Op grond van § 5 van het decreet van den Führer over het uitoefenen van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (Rijkswetblad I, blz. 778) bepaal ik:

  § 1.
  Het binnenreizen in- en het uitreizen uit het bezette Nederlandsche gebied is verboden.

  § 2.
  In bijzondere uitzonderingsgevallen wordt de toestemming voor het binnen- en uitreizen door den Rijkscommissaris verleend.

  § 3.
  (1) Alle tot nu toe door niet-militaire autoriteiten verleende vergunningen voor het binnen- en uitreizen verliezen met ingang van 10 Juni hun geldigheid,
  (2) De bezitters van zulke vergunningen moeten terstond, uiterlijk echter tot 10 Juni 1940, een schriftelijk, ter zake gegrond verzoek tot afgifte van een vergunning ingevolge § 2 indienen bij het bureau van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied.

  § 4.
  De voorschriften ter uitvoering van deze verordening worden in opdracht van den Rijkscommissaris door den Hoogeren SS- en Politieleider door middel van interne dienstaanwijzingen gegeven.

  § 5.
  Deze verordening werkt niet ten aanzien van door de bevoegde militaire autoriteiten afgegeven vergunningen van het in- en uitreizen.

  § 6.
  Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging.

  ’s Gravenhage, 6 Juni 1940
  De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied:
  Seyss-Inquart


  Verordnung des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete über Ein- und Ausreise vom 6. Juni 1940.

  Auf Grund § 5 des Erlasses des Führer über die Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBl. I S. 778) verordne ich:

  § 1.
  Die Einreise in die besetzten niederländischen Gebiete und die Ausreise aus diesen Gebieten sind gesperrt.

  § 2.
  In besonders gelagerten Ausnahmefällen wird die Genehmigung zur Ein- oder Ausreise vom Reichskommissar erteilt.

  § 3.
  (1) Alle bisher von nichtmilitärischen Dienststellen erteilten Ein- und Ausreisegenehmigungen verlieren mit Wirkung vom 10. Juni 1940 ihre Gültigkeit.
  (2) Die Inhaber solcher Genehmigungen haben unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 10. Juni 1940 einen schriftlichen, entsprechend begründeten Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäss § 3 beim Amt des Reichskommissars für die besetzten niederländischen gebiete zu stellen.

  § 4.
  Die Vorschriften zur Durchführung dieser Verordnung werden im Auftrag des Reichskommissars vom Höheren SS- und Polizeiführer durch interne Dienstanweisung erlassen.

  § 5.
  Diese Verordnung findet keine Anwendung auf von der zuständigen militärischen Dienststellen erteilte Ein- und Ausreisegenehmigungen.

  § 6.
  Diese Verordnung triit am Tage ihrer Verkündung in Kraft.

  Den Haag, am 6. Juni 1940.
  Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete:
  Seyss-Inquart

  Definitielijst

  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.

  Verordening betreffende overgangsmaatregelen deviezenbescherming (05-06-1940)

  Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende overgangsmaatregelen op het gebied van deviezenbescherming van 5 Juni 1940.

  § 1.
  De uitvoering van de bepalingen van het Koninklijk Besluit betreffende deviezennoodmaatregelen van 10 Mei 1940 (Staatsblad voor het Koninkrijk der Nederlanden Nr. 484, Nederlandsche Staatscourant Nr. 91) berust behalve bij de Nederlandsche ambtenaren ook bij de ambtenaren van het Duitsche Deviezenbeschermingscommando.

  § 2.
  Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging.

  ’s Gravenhage, 5 Juni 1940
  De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied:
  Seyss-Inquart


  Verordnung des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete über Übergangsmassnahmen auf dem Gebiet des Devisenschutzes vom 5. Juni 1940.

  § 1.
  Die Durchführung der Bestimmungen des kgl. Beschlusses über Devisennotmassregeln vom 10. Mai 1940 (Staatsblatt für das Köningreich der Niederlanden Nr. 484, Niederländischer Staats-Courant Nr. 91) obliegt ausser den niederländischen Beamten auch den Beamten des deutschen Devisenschutzkommandos.

  § 2.
  Diese Verordnung triit am Tag ihrer Verkündung in Kraft.

  Den Haag, am 5. Juni 1940.
  Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete:
  Seyss-Inquart

  Definitielijst

  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.