TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Bronzen Leeuw (BL)

Militairen die zich in de strijd tegenover de vijand hebben onderscheiden met bijzonder moedig gedrag en beleidvolle daden, komen in aanmerking voor de Bronzen Leeuw. Alleen de koning kan deze onderscheiding toekennen, aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Bronzen Leeuw is bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944 door koningin Wilhelmina ingesteld en naderhand aangevuld bij Koninklijk Besluit van 9 november 1944.
Artikel 1
Er wordt ingesteld de Bronzen Leeuw.
Artikel 2
De Bronzen Leeuw wordt door Ons toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die
zich in den strijd tegenover den vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben
onderscheiden.
Artikel 3
De Bronzen Leeuw kan, om redenen, vermeld in artikel 2, mede worden toegekend aan:
4. niet-militairen, Nederlander of Nederlandsch onderdaan zijnde;
5. vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van den Nederlandschen Staat.
Artikel 4
Het versiersel van den Bronzen Leeuw, waarvan het model nader zal worden vastgesteld, bestaat uit een kruis
uitgevoerd in brons en gedekt door een cirkelvormig schild. Op de voorzijde is en relief aangebracht de
gekroonde Nederlandsche Leeuw.
De keerzijde van het kruis is vlak en zonder versiering.
Het kruis is bevestigd aan een 37 millimeter breed zijden lint verdeeld in negen gelijke verticale banen,
afwisselend oranje en Nassausch blauw, de banen aan de randen beide Nassausch blauw.
Artikel 5
Zij, aan wie de Bronzen Leeuw reeds eenmaal is toegekend, en die daarna wederom door gelijkwaardige daden
in aanmerking komen voor die onderscheiding, dragen het Arabisch cijfer "2" in goud op het lint van den
Bronzen Leeuw. Bij een volgende gelijkwaardige daad kan het cijfer "2" worden verhoogd tot "3".
Artikel 6
De Bronzen Leeuw kan ook posthuum worden toegekend.
Artikel 6a.
Ingaande 1 januari 2017 moet een verzoek om toekenning van de
Bronzen Leeuw zijn ingediend binnen tien jaar na de in artikel 2
genoemde daden.
Artikel 7
In bijzondere gevallen, te Onzer beoordeeling, kan de Bronzen Leeuw tijdelijk of blijvend worden ontnomen aan
hen, die zich dit eereteeken niet langer waardig toonen.
Artikel 8
Voorstellen tot het ontnemen van een verleenden Bronzen Leeuw kunnen aan Ons worden gedaan door Onzen
Minister, van wien de voordracht tot het toekennen der onderscheiding is uitgegaan.
Artikel 9
De Bronzen Leeuw treedt in plaats van de tot dusverre verleende "Eervolle Vermelding", gedragen op het
Bronzen Kruis of het Vliegerkruis, en van de tot dusver verleende "Gesp", gedragen op het Kruis van Verdienste.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag zijner opneming in het Staatsblad.
Artikel 11
In bijzondere gevallen is de Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten bevoegd den Bronzen Leeuw
onmiddellijk toe te kennen aan een militair onder zijn bevel, indien deze militair zich op het slagveld tegenover
den vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden heeft onderscheiden.
Artikel 12
De Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten zal van het toekennen van den Bronzen Leeuw met
omschrijving der daad, die tot de toekenning aanleiding heeft gegeven, onverwijld aan Ons kennis geven. Deze
kennisgeving zal geschieden langs het betrokken Departement van Algemeen Bestuur.
Artikel 13
De toekenning volgens artikel 11 kan niet posthuum geschieden.
Artikel 14
Voorstellen tot het ontnemen van een Bronzen Leeuw, verleend door den Bevelhebber der Nederlandsche
Strijdkrachten, kunnen aan Ons worden gedaan door Onzen Minister onder wiens departement de gedecoreerde
persoon ten tijde van de toekenning der onderscheiding ressorteerde.
Artikel 15
Wij behouden Ons het recht voor de in artikel 11 aan den Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten
gegeven bevoegdheid te allen tijde in te trekken.

Kragt, Dignus "Dick"* 18 juli 1917
Ü 8 juli 2008

Abbink, Johannes "Joop"* 1 oktober 1916
Ü 8 november 2013

Adam, J.P.* 5 juli 1921
Ü 5 maart 1996

Grid Lijst
NaamGeboortedatumOverlijdensdatumOnderscheidingen
Aalderen, van, Johannes "Jos"18-02-190927-07-1988
Abbink, Johannes "Joop"01-10-191608-11-2013
Ackermann, Jacob27-06-191107-03-2002
Adam, J.P.05-07-192105-03-1996
Adamik, Gerard  
Adjoen "Pang Linggan" 17-07-1945
Adjoen (alias Pang Linggan) 17-07-1945
Aernout, William Otto Pierre Regina16-09-190919-09-1993
Aldenkamp, Marinus Jan10-07-191014-10-1981
Alewijk, van, Dirk Cornelis04-08-189427-06-1976
Algra, Eelke09-04-191506-12-1986
Allard, Jean Victor12-06-191323-04-1996meer
Allsopp, David04-08-191709-09-1987
Alting du Cloux, Renť Philippe21-12-191502-06-1978
Anderson, Sydney Alexander  
Antrim, Richard Nott17-12-190708-03-1969meer
Arkel, van, Johan Albert07-07-191430-05-1972
Arkema, J.07-01-190117-10-1966
Arsenault, Welly26-12-191814-04-1945
Arseneau, Harold Joseph  
Aten, Remmert09-08-189515-08-1984
Ausems, Andreas Wilhelmus Maria (Andries)25-12-190431-05-1955

Bronnen