TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Oorspronkelijke tekst

  DIRECTIVE TO SUPREME COMMANDER, ALLIED EXPEDITIONARY FORCE

  (Issued 12 February 1944)

  1. You are hereby designated as Supreme Allied Commander of the forces placed under your orders for operations for liberation of Europe from Germans. Your title will be Supreme Commander Allied Expeditionary Force.
  2. Task. You will enter the continent of Europe and, in conjunction with the other United Nations, undertake operations aimed at the heart of Germany and the destruction of her armed forces. The date for entering the Continent is the month of May, 1944. After adequate channel ports have been secured, exploitation will be directed towards securing an area that will facilitate both ground and air operations against the enemy.
  3. Notwithstanding the target date above you will be prepared at any time to take immediate advantage of favorable circumstances, such as withdrawal by the enemy on your front, to effect a reentry into the Continent with such forces as you have available at the time; a general plan for this operation when approved will be furnished for your assistance.
  4. Command. You are responsible to the Combined Chiefs of Staff and will exercise command generally in accordance with the diagram at Appendix. Direct communication with the United States and British Chiefs of Staff is authorized in the interest of facilitating your operations and for arranging necessary logistic support.
  5. Logistics. In the United Kingdom the responsibility for logistics organization, concentration, movement and supply of forces to meet the requirements of your plan will rest with British Service Ministries so far as British Forces are concerned. So far as United States Forces are concerned, this responsibility will rest with the United States War and Navy Departments. You will be responsible for the coordination of logistical arrangements on the continent. You will also be responsible for coordinating the requirements of British and United States forces under your command.
  6. Coordination of operations of other Forces and Agencies. In preparation for your assault on enemy occupied Europe, Sea and Air Forces agencies of sabotage, subversion and propaganda, acting under a variety of authorities are now in action. You may recommend any variation in these activities which may seem to you desirable.
  7. Relationship to United Nations Forces in other areas. Responsibility will rest with the Combined Chiefs of Staff for supplying information relating to operations of the Forces of the U. S. S. R. for your guidance in timing your operations. It is understood that the Soviet Forces will launch an offensive at about the same time as OVERLORD with the object of preventing the German forces from transferring from the Eastern to the Western front. The Allied Commander in Chief, Mediterranean Theater, will conduct operations designed to assist your operation, including the launching of an attack against the south of France at about the same time as OVERLORD. The scope and timing of his operations will be decided by the Combined Chiefs of Staff. You will establish contact with him and submit to the Combined Chiefs of Staff your views and recommendations regarding operations from the Mediterranean in support of your attack from the United Kingdom. The Combined Chiefs of Staff will place under your command the forces operating in Southern France as soon as you are in a position to assume such command. You will submit timely recommendations compatible with this regard.
  8. Relationship with Allied Governments - the re-establishment of Civil Governments and Liberated Allied Territories and the administration of enemy territories. Further instructions will be issued to you on these subjects at a later date.

  Definitielijst

  propaganda
  Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.

  Afbeeldingen

  Vertaling

  DIRECTIEF VOOR DE OPPERBEVELHEBBER VAN HET GEALLIEERDE EXPEDITIELEGER

  (Uitgegeven 12 februari 1944)

  1. Hierbij wordt u aangewezen als geallieerd opperbevelhebber over de strijdkrachten die onder uw bevel geplaatst zijn voor de operaties om Europa te bevrijden van de Duitsers. U zult de titel Opperbevelhebber over het Geallieerde Expeditieleger dragen.
  2. Taak. U zal het vasteland van Europa binnenvallen en in samenwerking met andere Verenigde Naties operaties ondernemen, gericht op het hart van Duitsland en de vernietiging van haar gewapende strijdkrachten. De datum voor het binnenvallen van het vasteland is de maand mei 1944. Nadat geschikte Kanaalhavens veiliggesteld zijn, zal aangestuurd worden richting het veiligstellen van een gebied dat toereikend is voor operaties tegen de vijand, zowel op de grond als in de lucht.
  3. Ondanks de bovengenoemde streefdatum zal u ten alle tijde voorbereid zijn om onmiddellijk het voordeel te halen uit gunstige omstandigheden, zoals de terugtrekking van de vijand vanuit het front. Dit om een terugkeer op het vasteland van Europa te bewerkstelligen met de strijdkrachten die u op dat tijdstip tot uw beschikking hebt. Een algemeen plan voor deze operatie zal, na goedkeuring, aan u geleverd worden om u van dienst te zijn.
  4. Bevel. U bent verantwoordelijk voor Verenigde Chefs van Staven en u zult uw bevel gewoonlijk uitoefenen volgens het diagram in de bijlage. Directe communicatie met de Britse chefs van staven en die van de Verenigde Naties is toegestaan in het belang van het faciliteren van uw operaties en voor het regelen van nodige logistieke ondersteuning.
  5. Logistiek. In het Verenigd Koninkrijk ligt de verantwoordelijkheid voor de logistieke organisatie, concentratie, beweging en bevoorrading van troepen om te voldoen aan de behoeften van uw plan bij de Britse legerministeries, wanneer het de Britse strijdkrachten betreft. Wanneer het de strijdkrachten van de Verenigde Staten betreft, zal de verantwoordelijkheid liggen bij de departementen van oorlog en marine van de Verenigde Staten. U zal op het vasteland verantwoordelijk zijn voor het afstemmen van logistieke maatregelen. U zal ook verantwoordelijk zijn voor het afstemmen van de benodigdheden van de strijdkrachten van Groot-BrittanniŽ en de Verenigde Staten onder uw bevel.
  6. Afstemming van operaties van andere strijdkrachten en bureaus. In voorbereiding van uw aanval op het door de vijand bezette Europa zijn zee- en luchtmacht, bureaus voor sabotage, subversie en propaganda, opererend onder verschillende autoriteiten, momenteel actief. U mag elke variatie die u wenselijk lijkt in deze activiteiten adviseren.
  7. Relatie met troepen van de Verenigde Naties in andere gebieden. De verantwoording voor het verstrekken van informatie in relatie tot de strijdkrachten van de U.S.S.R. om u te adviseren bij het timen van uw operaties, ligt bij de Verenigde Chefs van Staven. Men heeft begrepen dat de Sovjetstrijdkrachten een offensief zullen lanceren op ongeveer hetzelfde tijdstip als Overlord, met als doel het voorkomen dat de Duitse strijdkrachten zich zullen verplaatsen van het oost- naar het westfront. De geallieerde opperbevelhebber, Mediterraan Oorlogstoneel, zal operaties uitvoeren die opgezet zijn om uw operatie te assisteren, inclusief het lanceren van een aanval op het zuiden van Frankrijk op ongeveer hetzelfde tijdstip als Overlord. Over de omvang en de timing van zijn operaties zal besloten worden door de Verenigde Chefs van Staven. U zal contact tot stand brengen met hem en uw standpunten en aanbevelingen ten aanzien van Mediterrane operaties ter ondersteuning van uw aanval vanuit het Verenigd Koninkrijk voorleggen aan de Verenigde Chefs van Staven. De Verenigde Chefs van Staven zullen de troepen die opereren in Zuid-Frankrijk onder uw bevel plaatsen zodra u in de positie bent om dit bevel op u te nemen. U zal passende aanbevelingen doen die hiermee in overeenstemming zijn.
  8. Relatie met geallieerde regeringen - het herstel van burgerregeringen en de bevrijde geallieerde gebieden en het besturen van vijandelijk gebied. Verdere instructies over deze onderwerpen zullen op een latere datum aan u verleend worden.

  Definitielijst

  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  propaganda
  Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.

  Informatie

  Vertaald door:
  Egbert van de Schootbrugge
  Geplaatst op:
  15-03-2006
  Laatst gewijzigd:
  26-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!