De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Oorspronkelijke tekst

  20 Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges.

  In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weichselmündung und den Westteil der Frischen Nehrung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanterie-Division besonders auszeichnete. Dem Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe von Saucken, wurden in Anerkennung der vorbildlichen Haltung seiner Soldaten die Brillanten zum Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen.

  Als vorgeschobenes Bollwerk fesselten unsere Armeen in Kurland unter dem bewährten Oberbefehl des Generaloberst Hilpert monatelang überlegene sowjetische Schützen- und Panzerverbände und erwarben sich in sechs großen Schlachten unvergänglichen Ruhm. Sie haben jede vorzeitige Übergabe abgelehnt. In voller Ordnung wurden mit den nach Westen noch ausfliegenden Flugzeugen nur Versehrte und Väter kinderreicher Familien abtransportiert. Die Stäbe und Offiziere verblieben bei ihren Truppen. Um Mitternacht wurde von deutscher Seite, entsprechend den unterzeichneten Bedingungen, der Kampf und jede Bewegung eingestellt.

  Die Verteidiger von Breslau, die über zwei Monate lang den Angriffen der Sowjets standhielten, erlagen in letzter Stunde nach heldenhaftem Kampf der feindlichen Übermacht. Auch an der Südost- und Ostfront, von Fiume über Brünn bis an die Elbe bei Dresden, haben alle höheren Kommandobehörden den Befehl zur Einstellung des Kampfes erhalten. Eine tschechische Aufstandsbewegung in fast ganz Böhmen und Mähren kann die Durchführung der Kapitulationsbedingungen und die Nachrichtenverbindungen in diesem Raum gefährden. Meldungen über die Lage bei den Heeresgruppen Löhr, Rendulic und Schörner liegen beim Oberkommando der Wehrmacht zur Stunde noch nicht vor. Fern der Heimat haben die Verteidiger der Atlantikstützpunkte, unsere Truppen in Norwegen und die Besatzungen der Ägäischen Inseln in Gehorsam und Disziplin die Waffenehre des deutschen Soldaten gewahrt.

  Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen.

  Der deutsche Soldat hat, getreu seinem Eid, im höchsten Einsatz für sein Volk für immer Unvergeßliches geleistet. Die Heimat hat ihn bis zuletzt mit allen Kräften unter schwersten Opfern unterstützt. Die einmalige Leistung von Front und Heimat wird in einem späteren gerechten Urteil der Geschichte ihre endgültige Würdigung finden.

  Den Leistungen und Opfern der deutschen Soldaten zu Wasser, zu Lande und in der Luft wird auch der Gegner die Achtung nicht versagen. Jeder Soldat kann deshalb die Waffen aufrecht und stolz aus der Hand legen und in den schwersten Stunden unserer Geschichte tapfer und zuversichtlich an die Arbeit gehen für das ewige Leben unseres Volkes.

  Die Wehrmacht gedenkt in dieser schweren Stunde ihrer vor dem Feind gebliebenen Kameraden. Die Toten verpflichten zu bedingungsloser Treue, zu Gehorsam und Disziplin gegenüber dem aus zahllosen Wunden blutenden Vaterland.

  Definitielijst

  Infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).

  Vertaling

  9 mei, 1945, 20:03. Van de Nationale zender van Flensburg en alle aangesloten zenders: We zenden vandaag het allerlaatste Wehrmachtbericht uit van deze oorlog.

  In Oost-Pruisen hebben de Duitse divisies gisteren nog de monding van de Weichsel en het westelijke gedeelte van de Frische Nehrung tot het laatste moment dapper verdedigd waarbij de 7. Infanterie Division zich bijzonder onderscheidde. Aan de opperbevelhebber, General der Panzertruppe Von Saucken, werden als erkenning van de voorbeeldige inzet van zijn soldaten de briljanten aan het eikenloof met de zwaarden toegekend bij het ridderkruis van zijn ijzeren kruis.

  Als vooruitgeschoven bolwerk hielden onze legers in Kurland maandenlang de overmachtige Sovjet-infanterie- en tankafdelingen in een greep onder de indrukwekkende leiding van Generaloberst Hilpert en verwierven zich onsterflijke roem tijdens een zestal grote veldslagen. Ze hebben aldoende elke voortijdige overgave geweigerd. Met de grootste discipline werden met de nog naar het westen vertrekkende vliegtuigen alleen de gewonden en de vaders van de meest kinderrijke families afgevoerd. De ondersteunende afdelingen en de officieren bleven bij hun manschappen. Om middernacht werd door de Duitse zijde, in overeenkomst met de ondertekende voorwaarden, de strijd en elke verdere actie gestaakt.

  De verdediging van Breslau, die meer dan twee maanden lang tegen de aanvallen van de Sovjets weerstand bood, hebben zich na een heldhaftige strijd neergelegd bij de vijandelijke overmacht. Ook aan het zuidoostelijk- en het oostfront van Fiume über Brunn tot aan de Elbe bij Dresden hebben alle opperbevelhebbers de order tot beëindiging van de strijd ontvangen. Een Tsjechische verzetsbeweging die actief is in geheel Bohemen en Moravië, zou de handhaving van de voorwaarden van de overgave en de doorgave van de nieuwsberichten in dit gebied in gevaar kunnen brengen. Enige berichten over de situatie bij de legergroepen Löhr, Rendulic en Schörner zijn bij het Opperkommando van de Wehrmacht op dit moment nog niet beschikbaar. Ver verwijderd van het vaderland hebben de verdedigers van de Atlantische steunpunten, onze troepen in Noorwegen en de bezettingen van de Egeïsche eilanden zich gehoorzaam en met volledige discipline gehouden aan de soldateneer van het Duitse leger.

  Sinds middernacht zwijgen alle wapens aan alle fronten. Op bevel van de grootadmiraal [Karl Dönitz. Red.] hebben de strijdkrachten de uitzichtloze strijd gestaakt. Daarmee is aan het bijna zesjarige heldhaftige gevecht een eind gekomen. Het heeft ons grote overwinningen maar ook zware nederlagen opgeleverd. De Duitse Wehrmacht is eervol ten onder gegaan aan een overweldigende overmacht.

  De Duitse soldaat heeft, getrouw aan zijn eed, onvergetelijke daden verricht voor zijn volk. Het thuisfront heeft hem tot het allerlaatste moment uit alle macht en met de grootste opoffering alle mogelijke ondersteuning verleend. Deze unieke prestaties door het thuisfront en ook in de gevechtszones zullen in een later stadium door het juiste oordeel van de geschiedenis hun waardering oogsten.

  De verrichtingen en de offers van de Duitse soldaat ter zee, ter land en in de lucht zullen ook de hoogachting van de tegenstanders niet ontberen. Iedere soldaat kan daarom trots en eervol de wapens neerleggen en op het moeilijkste uur van onze geschiedenis dapper en onvervaard aan de slag gaan voor het eeuwigdurende leven van ons volk.

  De strijdkrachten gedenken in deze moeilijke tijden haar in de strijd tegen de vijand gesneuvelde kameraden. De doden verplichten ons tot een onvoorwaardelijke trouw, tot gehoorzaamheid en discipline aan het uit vele wonden bloedende vaderland.

  Definitielijst

  ijzeren kruis
  Duitse militaire onderscheiding, vertaling vanuit het Duits. Zie: Eisernes Kreuz.
  Infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).

  Informatie

  Vertaald door:
  Fred Bolle
  Geplaatst op:
  15-04-2008
  Laatst gewijzigd:
  11-09-2009
  Feedback?
  Stuur het in!