TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Inleiding

  In zijn verordening van 29-05-1940 maakte Seyss-Inquart bekend, dat "algemeen rechtsverbindende verordeningen worden bekend gemaakt in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied". Naast verordeningen, bevatten deze verordeningsbladen onder andere ook decreten, oproepen, uitvoeringsbesluiten en beschikkingen. Deze verordeningenbladen verschenen zowel in het Nederlands als in het Duits, waarbij de Duitse tekst authentiek was.

  In dit artikel vindt u integraal de tekst van de eerste editie van het "Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied", welke verscheen op 5 juni 1940.

  Afbeeldingen

  Decreet Hitler over regeringsbevoegdheden in Nederland (18-05-1940)

  Decreet van den Führer over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940

  (Duitsch Rijkswetblad, deel 1, blz. 778.)

  Om de openbare orde en het openbare leven in het onder de bescherming van de Duitsche troepen staande Nederlandsche gebied te handhaven, bepaal ik:

  § 1.
  Het bezette Nederlansche gebied komt onder den „Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied" te staan. Zijn verblijfplaats is 's Gravenhage. De rijkscommissaris is beschermer van de rijksbelangen en oefent in het civiele ressort het opperste regeeringsgezag uit. Hij staat rechtstreeks onder mij en ontvangt van mij richtlijnen en instructies.

  § 2.
  De Duitsche weermachtsbevelhebber in Nederland oefent de militaire souvereine rechten uit. Zijn vorderingen worden in het civiele ressort door den rijkscommissaris uitgevoerd. Hij heeft het recht, die maatregelen voor te schrijven, die voor de uitvoering van zijn militaire taak en de militaire beveiliging noodzakelijk zijn. Hetzelfde recht hebben de opperbevelhebbers van de weermachtsdeelen.

  § 3.
  Voor de uitvoering van zijn instructies kan de rijkscommissaris zich van Duitsche politieorganen bedienen. De Duitsche staan ter beschikking van den Duitschen weermachtsbevelhebber in Nederland, voor zoover het militaire behoeften vereischen en de taak van den rijkscommissaris toelaat.

  § 4.
  De Rijkscommissaris kan zich voor de uitvoering van zijn instructies voor het uitoefenen van de administratie, van het Nederlandsche bestuur bedienen.

  § 5.
  1) het tot nu toe geldende recht blijft van kracht, voor zoover het met de bezetting te vereenigen is.
  2) de Rijkscommissaris kan verordeningen uitvaardigen, die kracht van wet hebben. De verordeningen worden in het „Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied" afgekondigd.

  § 6.
  Tot Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied benoem ik Rijksminister dr. Arthur Seyss-Inquart.

  § 7.
  Voorschriften voor de uitvoering en uitwerking van dit decreet gaan uit van mijn richtlijnen voor het civiele ressort van den Rijksminister en chef van de Rijkskanselarij, voor het militaire ressort van den chef van het oppercommando van de weermacht.

  § 8.
  Dit decreet treedt in werking zoodra en voor zoover ik de order voor de uitoefening van de uitvoerende macht, welke ik den opperbevelhebber van het leger gegeven heb, intrek.

  Hoofdkwartier van den Führer, 18 Mei 1940.


  De Führer,
  get. ADOLF HITLER

  De voorzitter van den ministerieelen raad
  voor de Rijksverdediging,
  get. Göring,
  Generaal-veldmaarschalk

  De Rijksminister en Chef van de
  Rijkskanselarij

  get. Dr. Lammers

  De Chef van het oppercommando
  van de weermacht,

  get. Keitel.

  De Rijksminister van Buitenlandsche Zaken
  get. Von Ribbentrop

  De Rijksminister van Binnenlandsche Zaken,
  get. Frick


  Erlass des Führers über Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden Vom 18. Mai 1940

  (Reichsgesetzblatt, Teil I, Seite 778.)

  Um die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben in den unter den Schutze der deutschen Truppen stehenden niederländischen Gebieten sicherzustellen, ordne ich an:

  § 1.
  Die besetzten niederländische Gebiete werden dem “Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete” unterstellt. Sein Sitz ist Den Haag. Der Reichskommissar is Wahrer der Reichsinteressen und übt im zivilen Bereich die oberste Regierungsgewalt aus. Er untersteht mir unmittelbar und erhält vom mir Richtlinien und Weisungen.

  § 2.
  Der deutsche Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden übt die militärischen Hoheitsrechte aus; Seine Forderungen werden im zivilen Bereich vom Reichskommissar durchgesetzt. Er hat das Recht, die Maßnahmen anzuordnen, die zur Durchführung seines militärischen Auftrags und zur militärischen Sicherung notwendig sind. Das gleiche Recht steht den Oberbefehlshabern der Wehrmachtteile zu.

  § 3.
  Zur Durchführung seiner Anordnung kann sich der Reichskommissar deutscher Polizeiorgane bedienen. Die deutschen Polizeiorgane stehen dem deutschen Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden zur Verfügung, soweit es die militärische Bedürfnisse erfordern un die Aufgaben des Reichskommissars es zulassen.

  § 4.
  Der Reichskommissar kann sich zur Durchführung seiner Anordnungen und zur Ausübung der Verwaltung der niederländische Behörden bedienen.

  § 5.
  (1) Das bisher geltende Recht bleibt in Kraft, soweit es mit der Besetzung vereinbar ist.
  (2) Der Reichskommissar kann durch Verordnung Recht setzen. Die Verordnungen werden im „Verordnungsblatt für die besetzten niederländische Gebiete“ verkündet.

  § 6.
  Zum Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete bestelle ich den Reichsminister Dr. Arthur Seyss-Inquart.

  § 7.
  Vorschriften zur Durchführung und Ergänzung dieses Erlasses ergehen nach meinen Richtlinien für den zivilen Bereich durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, für den militärischen Bereich durch den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

  § 8.
  Dieser Erlass tritt in Kraft, sobald und soweit ich den dem Oberbefehlshaber des Heeres erteilten Auftrag zur Ausübung der vollziehenden Gewalt zurückziehe.

  Führerhaptquartier, den 18. Mai 1940.


  Der Führer,
  gez. ADOLF HITLER

  Der Vorsitzenden des Ministerrates
  für die Rechsverteidiging,
  gez. Göring,
  Generalfeldmarschall

  Der Reichsminister und Cher der
  Reichskanzlei,

  gez. Dr. Lammers

  Der Chef des Oberkommandos der
  Wehrmacht,

  gez. Keitel.

  Der Reichsminister des Auswärtigen
  gez. Von Ribbentrop

  Der Reichsminister des Innern,
  gez. Frick

  Definitielijst

  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.

  Oproep van de Rijkscommissaris aan het Nederlandse volk (25-05-1940

  Oproep van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk van 25 Mei 1940

  Met intrede van den dag van heden heb ik het hoogste regeeringsgezag in het civiele ressort in Nederland overgenomen.

  De grootmoedigheid van den Führer en de kracht van de Duitsche weermacht maakten het mogelijk, dat er reeds weinig dagen na de door de vroegere leiding van Nederland veroorzaakte catastrophe een ordening in het openbare leven zal komen, die in den gewonen gang van zaken alleen zoover ingrijpen zal, als de gegeven omstandigheden dit vereischen.

  Als Rijkscommissaris oefen ik het hoogste regeeringsgezag in het burgerlijke ressort in het onder de bescherming der Duitsche troepen staande Nederlandsche gebied uit, om de openbare orde en het openbare leven te waarborgen. Ik zal alle maatregelen, ook van wetgevenden aard, nemen, die noodig zijn, om deze opdracht te vervullen. Het is mijn wil, hierbij het tot dusver geldende recht in werking te laten, tot uitoefening van het bestuur de Nederlandsche autoriteiten er bij te betrekken en de onafhankelijkheid van de rechtspraak te handhaven. Daarentegen verwacht ik, dat alle in actieven dienst zijnde Nederlandsche rechters, openbare ambtenaren en beambten mijn met dit doel uitgegeven verordeningen stipt zullen opvolgen en dat het Nederlandsche Volk met verstand en beheersching deze leiding zal volgen.

  De Nederlandsche soldaten hebben in den strijd dapper gevochten. De Nederlandsche civiele bevolking heeft zich tegenover de strijdende troepen ordelijk gedragen. Er is niets, wat ons zou kunnen hinderen, elkaar met eerbied tegemoet te komen.

  Het Duitsche volk vecht onder zijn Führer den beslissenden strijd om te zijn of niet te zijn, een strijd, welken de haat en nijd van zijn vijanden dit volk hebben opgedrongen. Deze strijd gebiedt het Duitsche volk al zijn krachten in te zetten en geeft dit volk het recht, alle ter beschikking staande middelen te gebruiken. Dit gebod en recht van den nood zal ook inwerken op het leven van het Nederlandsche volk en op zijn economie. Ik zal er echter naar streven, dat het met het Duistsche volk bloedverwante Nederlandsche volk niet ongunstiger levensomstandigheden zal geraken dan de bestaande lotsgemeenschap en de vernietigingswil van onze vijanden in dezen tijd noodig maken.

  Als Rijkscommissaris moet ik de Rijksbelangen in het onder de bescherming van de Duitsche troepen staande Nederlandsche gebied behartigen en ik zal ze behartigen. Het Nederlandsche volk zal door de vervulling van de taak, die uit het gemeenschappelijke lot voortvloeit, in staat zijn zijn land en zijn vrijheid voor de toekomst te verzekeren.

  Hoofkwartier van den Führer, 25 Mei 1940.
  De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied:
  Seyss-Inquart


  Aufruf des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete an der niederländische Bevölkerung vom 25. Mai 1940.

  Mit dem heutigen Tage habe ich die oberste Regierungsgewalt im zivilen Bereich in den Niederlanden übernommen.

  Die Grossmut des Führers und die Kraft der deutschen Wehrmacht machten es möglich, dass schon wenige Tage nach der durch die frühere Führung der Niederlande heraufbeschworenen Katastrophe eine Ordnung des öffentlichen Lebens wieder hergestellt wird, die in den gewohnten Gang der Dinge nur soweit eingreifen wird, als die besonderen obwaltenden Verhältnisse dies erfordern.

  Als Reichskommissar werde ich die oberste Regierungsgewalt im zivilen Bereich in den unter dem Schutz der deutschen Truppen stehenden niederländische Gebieten ausüben, um die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben sicherzustellen. Ich werde alle Massnahmen, ach gesetzgeberischer Art treffen, die notwendig sind, um diesen Auftrag zu erfüllen. Es ist mein Wille, hierbei das bisher geltenden niederländische Recht möglichst in Kraf zu belassen, zur Ausübung der Verwaltung die niederländischen Behörden heranzuziehen und die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu wahren. Ich erwarte hingegen, dass alle im aktieven Dienst stehende niederländischen Richter, öffentliche Beamte und Angestellte meine diesen Zwecken dienenden Anordnungen gewissenhaft befolgen werden und das niederländischen Volk mit Verständnis und Beherrschung dieser Führung folgt.

  Die niederländischen Soldaten haben sich im Kampf gut geschlagen. Die niederländische Zivilbevölkerung hat sich den kämpfenden Truppen gegenüber ordentlich benommen. Es liegt nichts vor, was uns hindern könnte, einander mit Achtung zu begegnen.

  Das deutsche Volk ficht unter seinem Führer den Entscheidungskampf um Sein oder Nichtsein aus, dem ihm der Hass und Neid seiner Feinde aufgezwungen hat. Dieser Kampf gebietet dem deutschen Volk , alle seine Kräfte einzusetzen, und gibt ihm das Recht, alle ihm erreichbaren Mittel heranzuholen. Dieses Gebot und Recht der Not wird auch auf die Lebensführung des niederländischen Volkes und seiner Wirtschaft einwirken. Ich werde aber darum besorgt sein, dass das dem deutschen Volk blutsnahe niederländische nicht in ungünstigere Lebensbedingungen verfällt, als es die gegebene Schicksalsgemeinschaft und der Vernichtungswille unserer Feinde in dieser Zeit nötig machen.

  Ich habe als Reichskommissar die Reichsinteressen in den unter dem Schutz der deutschen Truppen stehenden niederländischen Gebieten zu wahren und ich werde sie wahren. Das niederländische Volk wird in Erfüllung der Aufgaben, die sich aus dem gemeinsamen Schicksal ergeben, sein Land und seine Freiheit für die Zukunft zu sichern vermögen.

  Führer-Hauptquartier, am 25. Mai 1940.
  Der Reichskommissar für die besetzten Niederländischen Gebiete:
  Seyss-Inquart

  Definitielijst

  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.

  Verordening over de de uitoefening van de regeringsbevoegdheden (29-05-1940)

  Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 29 mei 1940.

  Krachtens § 5 van het decreet van den Führer in zake uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland dd. 18 Mei 1940 (Duitsch Rijkswetblad, deel I, blz. 78) bepaal ik voor den duur der bezetting van het Nederlandsche gebied door de Duitsche troepen het navolgende:

  § 1.
  (1) De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft voor zoover noodig ter uitvoering van zijn taak alle bevoegdheden, welke volgens de grondwet –en de wetten- aan den koning en de regeering toekwamen.
  (2) Maken de belangen van het Groot-Duitsche Rijk of de openbare orde of het openbare leven in Nederland het noodzakelijk, dan neemt de Rijkscommissaris de noodige maatregelen, ook die van wetgevenden aard. Deze verordeningen van den Rijkscommissaris bezitten kracht van wet.

  § 2.
  (1) Het tot nu toe geldende Nederlandsche recht blijft van kracht, voor zoover het vereenigbaar is met de bezetting en niet in strijd is met de bepalingen van het decreet van de Führer betreffende de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland (Duitsch Rijkswetblad, deel I, blz. 778). De voor het bezette Nederlandsche gebied geldende verordeningen van den Opperbevelhebber van het leger blijven voorloopig van kracht.
  (2) Alle rechtsvoorschriften moeten vóór bekendmaking aan den Rijkscommissaris worden voorgelegd. De bekendmaking moet worden geschorst wanneer de Rijkscommissaris dit wenscht.
  (3) De Rijkscommissaris behoudt zich het recht voor om aan de hem ondergeschikte Duitsche organen de bevoegdheden volgens alinea 2 over te dragen.

  § 3.
  (1) De Rijkscommissaris bedient zich voor de uitvoering van zijn voorschriften van de Nederlandsche autoriteiten, voor zover de aan hem onderschikte Duitsche diensten niet direct in werking treden.
  (2) De Secretarissen-generaal van de Nederlandsche Departementen van Algemeen Bestuur zijn aan den Rijkscommissaris binnen het kader hunner bevoegdheden verantwoording verschuldigd voor het behoorlijk leiden van hun ambtsaangelegenheden. Zij kunnen, onverminderd de voorschriften van §2, Alinea 2 en 3, uitvoeringsvoorschriften geven voor de geldende Nederlandsche wetten en voor de verordeningen van den Rijkscommissaris.

  § 4.
  (1) De Rijkscommissaris oefent zijn bevoegdheden uit door middel van op zijn bureau werkzame Commissarissen-generaal.
  (2) De Rijkscommissaris benoemt Gevolmachtigden voor de afzonderlijke provinciën. Voor zoover noodig benoemt hij Bijzondere Gevolmachtigden voor afzonderlijke gebieden of voor speciale werkzaamheden.

  § 5.
  (1) Het bewaren van de openbare rust, orde en veiligheid wordt, voor zoover zich de Rijkscommissaris voor het doen uitvoeren van zijn verordeningen niet van Duitsche S.S.- en politietroepen bedient, opgedragen aan de Nederlandsche politie. De Nederlandsche politie staat onder toezicht van de Duitsche politie en is aan haar aanwijzingen gebonden.
  (2) Het opsporen en bestrijden van alle handelingen, die Rijks- en Duitsch- vijandig zijn, behoort tot de taak van de Duitsche politie.

  § 6.
  (1) De rechtspleging is onafhankelijk.
  (2) De uitspraken worden in den naam van het Recht gedaan.
  (3) De Rijkscommissaris bepaalt, welke vonnissen hem vóór hun uitvoering ter bekrachtiging moeten worden voorgelegd.
  (4) De Rijkscommissaris bepaalt bij verordening, welke strafbare feiten aan het oordeel van de Bijzondere Rechtbank moeten worden onderworpen en in welke gevallen personen van Nederlansche nationaliteit voor den Krijgsraad of voor den Duitschen politierechter moeten verschijnen.

  § 7.
  Binnen een termijn, die door den Rijkscommissaris bepaald wordt, moeten de in actieven dienst zijnde rechters, openbare ambtenaren en beambten, alsmede alle leeraren aan openbare en particuliere onderwijsinrichtingen onder eede een verklaring afleggen, dat zij de verordeningen en andere bepalingen van den Rijkscommissaris en van de hem ondergeschikte Duitsche organen stipt zullen nakomen en dat zij zich zullen onthouden van elke handeling, gericht tegen het Duitsche Rijk of de Duitsche weermacht.

  § 8.
  Alle in het bezette Nederlandsche gebied werkzame Duitsche autoriteiten, diensten en organen, met uitzondering van de Weermacht, zijn ondergeschikt aan den Rijkscommissaris.

  § 9.
  De algemeen rechtsverbindende verordeningen worden bekendgemaakt in het “Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied”, dat in de Duitsche en in de Nederlandsche taal verschijnt. De Duitsche tekst is authentiek.

  § 10.
  Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging.

  ’s Gravenhage, 29 Mei 1940
  De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied:
  Seyss-Inquart


  Verordnung des Reichskommissars für die besetzten niederländische Gebiete über die Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 29. Mai 1940.

  Auf Grund des § 5 des Erlasses des Führers über die Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBl. I S. 778) verordne ich für die Dauer der Besetzung der niederländische Gebiete durch deutsche Truppen folgendes:

  § 1.
  (1) Der Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete übt, soweit zur Erfüllung seiner Aufgabe nötig ist, alle Befugnisse aus, die nach der Verfassungsurkunde und den Gesetzen bisher dem König und der Regierung zustanden. (2) Erheischen es die Interessen des Grossdeutschen Reiches oder der öffentlichen Ordnung oder des öffentlichen Lebens in den Niederlanden, so trifft der Reichskommissar die notwendigen Massnahmen, und zwar auch solche gesetzgeberischer Art. Diese Verordnungen des Reichskommissars haben Gesetzeskraft.

  § 2.
  (1) Das bisher geltende niederländische Recht bleibt in Kraft, soweit es mit der Besetzung vereinbar is und soweit nicht die Bestimmungen des Erlasses des Führers über die Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden (RGBl. I S. 778) dem entgegenstehen. Die für die besetzten niederländischen Gebiete geltenden Verordnungen des Oberbefehlshabers des Heeres bleiben bis auf weiteres in Kraft.
  (2) Alle Rechtsvorschriften sind dem Reichskommissar vor ihrer Verkündung vorzulegen. Die Verkündung ist auszusetzen, wenn der Reichskommissar es verlangt.
  (3) Der Reichskommissar behält sich vor, dem ihm nachgeordnete deutschen Dienststellen die Befugnis gemäss Abs. 2 zu übertragen.

  § 3.
  (1) Der Reichskommissar bedient sich zur Durchführung seiner Anordnungen, soweit nicht die ihm unterstellten deutschen Dienststellen unmittelbar tätig werden, der niederländischen Behörden.
  (2) Die Generalsekretäre der niederländischen Ministerien sind dem Reichskommissar im Rahmen ihres sachlichen Bereichs für die ordnungsgemässe Leitung der Amtsgeschäfte verantwortlich. Sie können unter Beobachtung der Bestimmungen des § 2 Abs. 2 und 3 Ausführungsvorschriften zu den geltenden niederländischen Gesetzen und zu den Verordnungen des Reichskommissars erlassen.

  § 4.
  (1) Der Reichskommissar übt Seine Befugnisse durch die innerhalb seines Amts tätigen Generalkommissare aus.
  (2) Der Reichskommissar bestellt für die einzelnen Provinzen Beauftragte. Soweit es notwendig ist, bestellt er Sonderbeauftragte für einzelne örtliche oder sachliche Bereiche.

  § 5.
  (1) Die Aufrechterhaltung der öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit obliegt der niederländische Polizei, soweit sich der Reichskommissar zur Durchführung seiner Anordnungen nicht deutscher SS- und Polizeikräfte bedient. Die niederländische Polizeibehörden unterstehen der Aufsicht der deutschen Polizei und sind an deren Weisungen gebunden.
  (2) Die Erforschung und Bekämpfung aller reichs- und deutschfeindlichen Bestrebungen ist Sache der deutschen Polizei.

  § 6.
  (1) Die Rechtsprechung ist unabhängig.
  (2) Die Urteile ergehen im Namen des Rechts.
  (3) Der Reichskommissar bestimmt, welche Urteile ihm vor ihre Vollstreckung zur Bestätigung vorzulegen sind.
  (4) Der Reichskommissar bestimmt durch Verordnung, welche Straftaten der Sondergerichtsbarkeit unterliegen und unter welchen Voraussetzungen Personen niederländischer Staatsangehörigkeit der Wehrgerichtsbarkeit oder der deutschen Polizeigerichtsbarkeit unterliegen.

  § 7.
  Innerhalb einer Frist, die der Reichskommissar bestimmt, geben die im öffentlichen Dienst stehenden Richter, Beamten und Angestellten sowie die haupt- und nebenamtlichen Lehrpersonen an den öffentlichen und privaten Unterrichtsanstalten die eidesstattliche Erklärung ab, dass sie die Verordnungen und sonstigen Anordnungen des Reichskommissars sowie der ihm nachgeordneten deutschen Dienststellen gewissenhaft befolgen und sich jeder gegen das Deutsche Reich oder die deutsche Wehrmacht gerichteten Handlung enthalten werden.

  § 8.
  Alle in den besetzten niederländische Gebieten tätigen deutschen Behörden Dienststellen und Organe mit Ausnahme derjenigen der Wehrmacht sind dem Reichskommissar dienstlich unterstellt.

  § 9.
  Die allgemein rechtsverbindlichen Anordnungen werden im „Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebieten“ verkündet, das in deutscher und niederländische Sprache erscheint. Der deutsche Text ist authentisch.

  § 10.
  Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.

  Den Haag, am 29. Mai 1940
  Der Reichskommissar fïr die besetzten niederländischen Gebiete:
  Seyss-Inquart

  Definitielijst

  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Krijgsraad
  Militair gerechtshof.
  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.

  Decreet over de opbouw van de dienstbureau's van de Rijkscommissaris (03-06-1940)

  Decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den organisatorische opbouw van de dienstbureau’s van den Rijkscommissaris van 3 Juni 1940.

  Krachtens § 5 van het decreet van den Führer in zake uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van den 18en Mei 1940 (Duitsch Rijkswetblad, deel I, blz. 778) bepaal ik voor den duur der bezetting van het Nederlandsche gebied door de Duitsche troepen het navolgende:

  § 1.
  (1) De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied bedient zich voor uitvoering van zijn taak van de in zijn bureau werkzame Commissarissen-generaal, en wel:
  1) voor Bestuur en Justitie;
  2) voor de Openbare Veiligheid (Hoogere SS- en politieleider)
  3) voor Financiën en Economische Zaken;
  4) voor bijzondere gevallen.
  (2) De Vertegenwoordiger van het Departement van Buitenlandsche Zaken en de Gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank staan onmiddellijk onder den Rijkscommissaris.
  (3) De Rijkscommissaris benoemt voor de afzonderlijke provincies gevolmachtigden; voor zoover noodig benoemt hij bijzondere gevolmachtigden voor afzonderlijke gebieden of bijzondere werkzaamheden.

  § 2.
  (1) Alle aangelegenheden, welke de Rijkscommissaris zich uitdrukkelijk voorbehoudt voor een onmiddellijke beslissing, worden bewerkt door de Hoofdafdeling op het bureau van den Rijkscommissaris.
  (2) De Hoofdafdeling bewerkt in het bijzonder alle zaken betreffende het personeel van de gezamenlijke bureau’s en organen van den Rijkscommissaris, alsmede betreffende het toezicht over deze, alle aangelegenheden betreffende begrooting van deze bureau’s, alsmede de aangelegenheden van het Kabinet (uitgifte van akten, protocol en dergelijke). Bij de Hoofdafdeling zijn verder aangesloten de centrale kas en het hoofdbureau.

  § 3.
  (1) De Commissarissen-generaal hebben binnen het kader van hun zakelijke bevoegdheid het recht van alle Nederlandsche autoriteiten, bureau’s en inrichtingen, zoowel openbare als particulieren, inlichtingen van elken aard te eischen en aan dezen de noodige bevelen te geven.
  (2) Zij hebben in het bijzonder tot taak de beslissingen van den Rijkscommissaris overeenkomstig § 2, alinea 2, van de Verordening over de uitoefening van de Regeeringsbevoegdheden in de Nederlanden van 29 Mei 1940 (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied No. 3) voor te bereiden.

  § 4.
  Tot de taak van den Commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie behooren:
  1) de aangelegenheden betreffende de wetgeving; betreffende het Staatsrecht alsmede die betreffende het verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied;
  2) de aangelegenheden betreffende de ordening van de werkobjecten;
  3) de aangelegenheden van binnenlandsch bestuur, in het bijzonder ook de aangelegenheden van het toezicht op de gemeenten, met uitsluiting echter van de aangelegenheden der gemeentepolitie;
  4) alle aangelegenheden der Justitie, met uitsluiting van die der Rijkspolitie;
  5) alle aangelegenheden betreffende cultuur (Kunst, monumentenzorg, wetenschap, volksopvoeding enz.), het onderwijs en de kerken;
  6) alle aangelegenheden betreffende de volksgezondheid, alsmede die betreffende cultureele en sociale zorg aan de jeugd.

  § 5.
  De Hoogere SS- en Politieleider:
  1) heeft het bevel over de in het bezette Nederlandsche gebied ingezette eenheden: de Gewapende SS en de Duitsche politie-eenheden en –organen;
  2) heeft het toezicht over de Nederlandsche rijks- en gemeentepolitie en geeft haar de noodige bevelen.

  § 6.
  Tot de taak van den Commissaris-generaal voor Financiën en Economische Zaken behooren:
  1) alle aangelegenheden van het Departement van Financiën;
  2) alle aangelegenheden van het Departement van Economische Zaken;
  3) alle aangelegenheden van het Departement van Waterstaat;
  4) alle aangelegenheden van de Nederlandsche Posterijen;
  5) alle aangelegenheden van het Departement van Sociale Zaken, met uitsluiting van de in § 4, onder No. 6, bedoelde aangelegenheden.

  § 7.
  Tot de taak van den Commissaris-generaal voor bijzondere gevallen behooren: 1) alle vraagstukken betreffende de vorming van de openbare meening en niet-economische vereenigingen;
  2) die opdrachten, welke de Rijkscommissaris hem op grond van een bijzondere beslissing geeft.

  § 8.
  (1) Tot de taak van de Gevolmachtigden van den Rijkscommissaris voor de afzonderlijke provincies behooren –met uitzondering van de Openbare Veiligheid- alle aangelegenheden van openbaar bestuur, van economie en van de vorming van de openbare meening in het aan hen toegewezen gebied. Hij kan zich voor de uitoefening van zijn taak volgens de richtlijnen van den Hoogeren SS- en Politieleider van de Duitsche politieorganen bedienen.
  (2) De Nederlandsche autoriteiten, bureau’s en inrichtingen, zoowel openbare als particulieren, benevens al haar organen, zijn op grond van een bijzondere bepaling verplicht den Gevolmachtigden van den Rijkscommissaris over bepaald aangelegenheden uit eigen beweging bericht te geven en hun bepaalde bestuursmaatregelen vóór de vaststelling ervan mede te deelen. Het vaststellen moet worden uitgesteld wanneer de Gevolmachtigde zulks verlangt.

  § 9.
  De bevoegdheden van de door den Rijkscommissaris voor plaatselijke of zakelijke aangelegenheden benoemde Bijzondere Gevolmachtigden richten zich naar de gegeven opdracht.

  § 10.
  (1) De Gevolmachtigden van den Rijkscommissaris voor de provincies hebben hun zetel in dezelfde plaats, als de commissarissen volgens art. 141 van de Grondwet.
  (2) De zetel van de Bijzonder Gevolmachtigden wordt door den Rijkscommissaris bepaald.

  § 11.
  De oprichting en de opheffing van burgerlijke Duitsche bureau’s, alsmede de vaststelling van hun bevoegdheden wat betreft plaats en onderwerp, geschiedt uitsluitend door den Rijkscommissaris.

  § 12.
  Dit decreet treedt in werking op den dag van zijn afkondiging.

  ’s Gravenhage, 3 Juni 1940.
  De Rijkscommissaris van het bezette Nederlandsche gebied:
  Seyss-Inquart


  Erlass des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete über den organisatorischen Aufbau der Dienststellen des Reichskommissariats vom 3. Juni 1940.

  Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers über die Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBl. I. S. 778) ordne ich folgendes an:

  § 1.
  (1) Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der in seinem Amt tätigen Generalkommissare, und zwar
  1) für Verwaltung und Justiz;
  2) für das Sichterheitswesen (Höherer SS- und Polizeiführer);
  3) für Finanz und Wirtschaft;
  4) zur besonderen Verwendung.
  (2) Der Vertreter des Auswärtigen Amts und der Beauftragte für die Niederländische Bank unterstehen dem Reichskommissar unmittelbar.
  (3) Der Reichskommissar bestellt für die einzelnen Provinzen Beauftragte; soweit es notwendig ist, bestellt er Sonderbeauftragte für einzelne örtliche oder sachliche bereiche.

  § 2.
  (1) Alle Sachen, die sich der Reichskommissar ausdrücklich zur unmittelbaren Entscheidung vorbehält, werden von der Präsidialabteilung im Amt des Reichskommissars bearbeitet.
  (2) Die Präsidialabteilung bearbeitet insbesondere alle Fragen des Personalwesens sämtlicher Behörden und Organe des Reichskommissars sowie der Dienstaufsicht über diese, alle Angelegenheiten des Haushalts dieser Behörden sowie die Angelegenheiten des Präsidialbüros (Urkundenausfertigung, Protokoll und dergleichen). Der Präsidialabteilung sind ferner die Oberkasse und das Hauptbüro angegliedert.

  § 3.
  (1) Die Generalkommissare haben im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit das Recht, von allen niederländischen Behörden, Ämtern, Anstalten und Einrichtungen öffentlicher und nichtöffentlicher Art einzufordern und ihnen die notwendigen Weisungen zu erteilen.
  (2) Sie haben insbesondere die Aufgabe, die Entscheidungen des Reichskommissars gemäss, § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 29. Mai 1940 (Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete Nr. 3) vorzubereiten.

  § 4.
  Zum Aufgabenbereich des Generalkommissars für Verwaltung und Justiz gehören:
  1) die Angelegenheiten der Verordnungs- und Gesetzgebung, des Staatsrechts sowie des Verordnungsblatts für die besetzten niederländischen Gebiete;
  2) die Angelegenheiten der Planung;
  3) die Angelegenheiten der inneren Verwaltung, insbesondere auch die Angelegenheiten der Gemeindeaufsicht, ausgeschlossen jedoch die Angelegenheiten der Gemeindepolizei;
  4) alle Angelegenheiten der Justiz mit Ausnahme derjenigen der Reichspolizei;
  5) alle Angelegenheiten der Kulturpflege (Kunst, Denkmalsschutz, Wissenschaft, Volksbildung usw,), des Unterrichts und der Kirchen;
  6) alle Angelegenheiten der Volksgesundheit sowie der kulturellen und sozialen Jugendfürsorge.

  § 5.
  De Höhere SS- und Polizeiführer:
  1) befehligt die in den besetzten niederländische Gebieten eingesetzten Verbände der Waffen-SS und die deutschen Polizeiverbände und –organe;
  2)führt die Aufsicht über die niederländische Reichs- und Gemeindepolizei und erteilt ihr die notwendigen Weisungen.

  § 6.
  Zum aufgabenberich des Generalkommissars für Finanz und Wirtschaft gehören:
  1) alle Angelegenheiten des Finanzministeriums;
  2) alle Angelegenheiten des Wirtschafsministeriums;
  3) alle Angelegenheiten des Waterstaatministeriums
  4) alle Angelegenheiten der niederländischen Postverwaltung;
  5) alle Angelegenheiten des Sozialministeriums, ausgenommen die in § 4, Ziff. 6, erwähnten Sachen.

  § 7.
  Zum Aufgabenbereich des Generalkommissars zur besonderen Verwendung gehören:
  1) alle Fragen der öffentlichen Meinungsbildung und der nichtwirtschaftlichen Vereinigungen;
  2) diejenigen Aufgaben, die der Reichskommissar ihm auf Grund besondere Entschliessung zuweist.

  § 8. (1) Zum Aufgabenbereich der Beauftragten des Reichskommissars für die einzelnen Provinzen gehören –mit Ausnahme des Sicherheitswesens- alle Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und der öffentlichen Meinungsbildung in dem ihnen zugewiesenen Gebiet. Er kann sich zur Durchführung seiner Aufgaben nach den Richtlinien des Höheren SS- und Polizeiführers der deutschen Polizeiorgane bedienen.
  (2) Die niederländische Behörden, Ämter, Anstalten und Einrichtungen öffentlicher und nichtöffentlicher Art sowie deren Organe sind auf Grund besonderer Anordnung verpflichtet, den Beauftragten des Reichskommissars über bestimmte Angelegenheiten unaufgefordert Bericht zu erstatten und ihnen bestimmte Verwaltungsmassnahmen vor ihrer Anordnung mitzuteilen. Die Anordnung ist auszusetzen, wenn der Beauftragte es verlangt.

  § 9.
  Die Befugnisse der vom Reichskommissar für einzelne örtliche oder sachliche Bereiche ernannte Sonderbeauftragten richten sich nach dem gegebenen Auftrag.

  § 10.
  (1) Die Beauftragten des Reichskommissars für die Provinzen haben ihren Dienstsitz am gleichem Ort wie die Kommissare gemäss Art. 141 der Verfassungsurkunde.
  (2) Der Dienstsitz der Sonderbeauftragten wir vom Reichskommissar bestimmt.

  § 11.
  Die Errichtung und Aufhebung ziviler deutscher Dienststellen sowie die Feststellung ihres örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsbereichs erfolgt ausschliesslich durch den Reichskommissar.

  § 12.
  Dieser Erlass tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.

  Den Haag, am 3. Juni 1940
  Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete:
  Seyss-Inquart

  Definitielijst

  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.