Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Geallieerde pamfletten

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de oorlogvoerende landen pamfletten uitgestrooid boven Europa en Azië. Deze strooibiljetten dienden uiteraard voor propagandadoeleinden maar ook om de burgerbevolking van de bezette gebieden en van de vijandelijke landen van informatie over het verloop van de oorlog te voorzien.

  Verantwoordelijk voor het produceren en verspreiden boven Nederland waren de propaganda-afdelingen PWE (Political Warfare Executive, Groot-BrittanniŽ), OWI (Office of War Information, Verenigde Staten) en PWD-SHAEF (Psychological Warfare Division van de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, Groot-BrittanniŽ en Verenigde Staten).

  De Psychological Warfare Division (PWD of PWD/SHAEF) werd opgericht in 1943 in Londen door generaal Dwight Eisenhower als onderdeel van de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF). De Divisie had als taak het produceren en verspreiden van propaganda in Noordwest-Europa, onder meer door het verspreiden van strooibiljetten via vliegtuigen boven Duitsland en door Duitsland bezette gebieden.

  De teksten die hieronder te lezen zijn, komen van hetzelfde pamflet.
  De tekst van de opperbevelhebber Generaal Dwight Eisenhower is van de ene zijde van het pamflet.
  Op de andere kant stond de tekst van de minister president van de Nederlandse regering in ballingschap Professor Pieter Sjoerds Gerbrandy.

  Definitielijst

  Divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  propaganda
  Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.

  Gen. Eisenhower spreekt

  Geallieerde
  troepen landen!

  Generaal Eisenhower spreekt tot het volk van bezet Europa:


  VOLK VAN WEST-EUROPA !

  Troepen van het Geallieerd Expeditie Leger zijn op de Fransche kust geland. Deze landing maakt deel uit van het gemeenschappelijk plan der Vereenigde Volken voor de bevrijding van Europa, in samenwerking met onze groote Russische bondgenooten.

  Hier is mijn boodschap aan U allen. Zelfs at heeft de eerste aanval niet in Uw eigen land plaatsgehad, nadert toch het uur van Uw bevrijding.

  Alle patriotten, mannen en vrouwen, jong en oud, hebben een rol te spelen in het behalen van de beslissende overwinning. Tot hen, die lid eener geheime verzetsbeweging zijn, binnenslands of van buiten of geleid, zeg ik: ĄVolgt de instructies die gij hebt ontvangen". Tot de patriotten, die geen lid van een georganiseerde verzetsgroep zijn, zeg ik: ĄBrengt Uw leven niet noodeloos in gevaar ; gaat voort met Uw lijdelijk verzet totdat ik U het sein geef om op te staan en den vijand aan te vallen. Er komt een dag, dat ik Uw vereende krachten zal noodig hebben." Tot die dag aanbreekt, moet ik U de harde taak van discipline en zelfbedwang blijven opleggen.


  BURGERS VAN FRANKRIJK !

  Ik ben er trotsch op wederom de dappere Fransche soldaten onder mijn orders te hebben. Schouder aan schouder strijdend met hun bondgenooten zullen zij hun rol in de bevrijding van hun vaderlandschen bodem waardig vervullen.

  Omdat de eerste landing op Uw grondgebied is geschied, herhaal ik voor U met des te mŤŤr nadruk de boodschap, die ik tot de volken van andere bezette landen in West-Europa richt. Volgt de instructies die Uw aanvoerders U geven. Een ontijdige opstand van alle Franschen zou U kunnen verhinderen om Uw Vaderland later, als het critisch oogenblik daar is, op de meest doeltrefiende wijze te hulp te komen.
  Weest geduldig. Maakt U gereed.

  Als Opperbevelhebber van het GeaIlieerde Expeditie Leger rusten op mij de plicht en de verantwoordelijkheid om alle maatregelen te treffen die noodig zijn voor het voeren van den oorlog. Het is van het grootste belang dat mijn bevelen vlug en bereidwillig warden uitgevoerd.
  Het effectieve burgerlijke bestuur in Frankrijk moet door Franschen in handen worden genomen.

  leder moet met zijn tegenwoordige werkzaamheden doorgaan tenzij hem andere instructies worden gegeven. Zij die gemeene zaak met den vijand gemaakt en hun land verraden hebben, zullen worden afgezet. Als Frankrijk van zijn onderdrukkers bevrijd is, zult gij Uw vertegenwoordigers kiezen en U zelven de regeering geven, waaronder gij wenscht te leven.

  In den loop van dezen veldtocht, die den beslissenden nederlaag van den vijand ten doel heeft, is het mogelijk dat gij nog meer verliezen en schade zult lijden. Hoe tragisch deze ook mogen zijn, zij maken deel uit van den prijs die voor de overwinning betaald moet warden. lk geef U de verzekering dat ik alles wat in mijn verrnogen is zal doen om Uw lijden te verzachten. Ik weet dat ik op Uw standvastigheid mag rekenen, nu niet minder dan in het verleden. De heldhaftige daden van de Franschen die den strijd tegen de Nazis en hun satellieten te Vichy hebben doorgezet, zijn voor ons alien een voorbeeld en een inspiratie geweest.

  Deze landing is slechts het eerste stadium van den veldtocht in West-Europa. In de toekomst zullen groote veldslagen worden geleverd. Op alien die de Vrijheid liefhebben doe ik een beroep om aan onze zijde te staan. Blijft vol vertrouwenóonze strijdkrachten zijn vastberadenótezamen zullen wij zegevieren.



  Oproep van prof. Gerbrandy

  MANNEN EN VROUWEN
  VAN NEDERLAND

  Nu het groote oogenblik gekomen is, waarop de Geallieerde strijdkrachten tot den machtigen aanval zijn overgegaan van uit het Westen, heb ik enkele zeer ernstige woorden tot U te zeggen.

  Ik verzoek U hiernaar met de grootst mogelijke aandacht te luisteren en mijn woorden, met inachtneming van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, door te geven aan de betrouwbare landgenooten die niet in de gelegenheid waren naar mij te luisteren.

  Landgenooten. Nu de geallieerde mokerslag neerkomt op Hitler's Atlantikwall gaat door ons allen een siddering van ontroerlng.

  Onze mannen van Leger, Vloot, Luchtmacht en Koopvaardij hebben de taak te vervuIIen welke aan hen door den Militairen Opperbevelhebber is toebedeeld. In de harten van ons allen stijgt de dringende bede op tot den Almachtige om hulp en bijstand in dezen, voor ons zoo rechtvaardigen strijd.

  In nauw overleg met den Geallieerden Opperbevelhebber geef ik U daarom de volgende orders, waaraan ik verwacht dat iedere Nederlander die van goede wille is, zich zal houden. Mijn orders richten zich niet tot die speciale verzetsgroepen die hun eigen orders hebben ontvangen en daaraan gevolg zullen geven. Ik richt

  mijn instructies tot hen die niet Iid zijn van die speciale verzetsgroepen.

  1. Gij zult geen daden van gewelddadig, openlijk verzet plegen. Het zou den wreeden vijand slechts de gelegenheid bieden, represailles te nemen, veel en veel bloediger dan ooit te voren.

  2. Zij die redeneeren, dat ze gaarne hun leven veil hebben en 2lch dus niet willen laten weerhouden van iederen vorm van directe hulpverleening, zij op het hart gebonden, dat de represailles zich zouden uitstrekken over vele en vele onschuldigen. Wij kennen den Duitscher. En ik herhaal dus met klem : ,,Geen gewelddadlg, openlijk verzet".

  3. Wat daarentegen wel geschieden moet is : ,,overal waar onzichtbaar en onherkenbaar passief verzet mogelijk is, moet dit onverbiddelijk worden geboden.

  4. Daarnaast dient gij alles na te laten wat den vijand van eenig direct of indirect voordeel zou kunnen zijn.

  5. Laat U niet in de war brengen door provocatie of misleiding door den vijand. Wij zullen U van hier de duidelijkste aanwijzingen geven.

  6. Zoodra van U een krachtiger actie wordt verwacht, zal dit op een onmiskenbare wijze van hier uit worden duidelijk gemaakt.

  Nederlanders, bidt met ons om de zege.

  Leve het Vaderland.

  Definitielijst

  Geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.

  Informatie

  Geplaatst door:
  Leo G. Lensen
  Geplaatst op:
  04-06-2022
  Laatst gewijzigd:
  05-06-2022
  Feedback?
  Stuur het in!