De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Inleiding

  In zijn verordening van 29-05-1940 maakte Seyss-Inquart bekend, dat "algemeen rechtsverbindende verordeningen worden bekend gemaakt in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied". Naast verordeningen, bevatten deze verordeningsbladen onder andere ook decreten, oproepen, uitvoeringsbesluiten en beschikkingen. Deze verordeningenbladen verschenen zowel in het Nederlands als in het Duits, waarbij de Duitse tekst authentiek was.

  In dit artikel vindt u integraal de tekst van de eerste editie van het "Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied" uit het jaar 1942, welke gepubliceerd werd op 3 januari 1942.

  Verordening van den Führer (23-12-1941)

  Verordening van den Führer ter bescherming van de inzameling van wintergoederen ten behoeve van het front.

  De inzameling van wintergoederen ten behoeve van het front is een offer van het Duitsche volk voor zijn soldaten. Derhalve bepaal ik:

  Hij die zich aan ingezamelde goederen of aan goederen, welke door dengene die gerechtigd is er over te beschikken voor de inzameling bestemd zijn, verrijkt of zoodanige goederen anderszins aan hun bestemming ontrekt, wordt met den dood gestraft.

  Deze verordening treedt in werking met haar afkondiging door de radio. Zij geldt in het Groot-Duitsche Rijk, in het Gouvernement-Generaal en in de door de Duitsche troepen bezette gebieden.

  Hoofdkwartier van den Führer, 23 December 1941.

  De Führer,
  get. Adolf Hitler.

  De Rijksminister en Chef van de Rijkskanselarij,
  get. Dr. Lammers.


  Verordnung des Führers zum Schutz der Sammlung von Wintersachen für die Front.

  Die Sammlung von Wintersachen für die Front ist ein Opfer des deutschen Volkes für seine Soldaten. Ich bestimme daher:

  Wer sich an gesammelten oder vom Verfügungsberechtigten zur Sammlung bestimmten Sachen bereichert oder solche Sachen sonst ihrer Verwendung entzieht, wird mit dem Tode bestraft.

  Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung durch Rundfunk in Kraft. Sie gilt im Grossdeutschen, im Generalgouvernement und in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten.

  Führerhauptquartier, den 23. Dezember 1941.

  Der Führer,
  gez. Adolf Hitler

  Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,
  gez. Dr. Lammers

  Definitielijst

  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Generalgouvernement
  Dat deel van het Poolse gebied dat sinds september 1939 door de Duitsers was bezet. Was een autonoom deel van Grossdeutschland. In augustus 1941 werd Oost-Galicië aan het Generalgouvernement toegevoegd. Het werd door uitsluitend Duitsers bestuurd onder leiding van Generalgouverneur Hans Frank. Het zou uiteindelijk een volwaardige Duitse provincie moeten worden bevolkt door Duitse kolonisten.

  Verordening van de Rijkscommissaris ter uitvoering van de verordening van den Führer (02-01-1942)

  Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ter uitvoering van de Verordening van den Führer ter bescherming van de inzameling van wintergoederen ten behoeve van het front.

  Op grond van § 5 van het Decreet van den Führer over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik:

  Artikel 1.
  De Verordening van den Führer ter bescherming van de inzameling van wintergoederen ten behoeve van het front is op 23 December 1941, in het bezette Nederlandsche gebied in werking getreden.

  Artikel 2.
  De bij de in artikel 1 bedoelde verordening strafbaar gestelde handelingen zijn strafbare feiten in den zin van artikel 2 der Verordening No. 52/1940 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, zooals deze is gewijzigd bij de Verordening No. 123/1941.

  Artikel 3.
  Met de in de in artikel 1 bedoelde verordening bedreigde straf wordt eveneens gestraft hij die zich aan wintergoederen verrijkt, welke buiten de inzameling van het Duitsche volk om zijn bijeengebracht, of door dengene, die gerechtigd is er over te beschikken, zijn gereedgesteld om ten behoeve van het front te worden gebruikt, dan wel zoodanige goederen op andere wijze aan hun bestemming onttrekt.

  Artikel 4.
  De bij artikel 3 strafbaar gestelde handelingen zijn strafbaren feiten in den zin van artikel 2 der Verordening No. 52/1940 betreffende de Duitsche rechterlijke mach voor strafzaken, zooals deze is gewijzigd bij de Verordening No. 123/1941.

  Aritkel 5.
  Artikel 2 deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging met terugwerkende kracht vanaf 23 december 1941; de artikelen 3 en 4 treden in werking op den dag van afkondiging.

  ’s-Gravenhage, 2 Januari 1942.
  De Rijkscomissaris voor het bezette Nederlandsche gebied:
  Seyss-Inquart.


  Verordnung des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete zur Durchführung der Verordnung des Führers zum Schutz der Sammlung von Wintersachen für die Front.

  Auf Grund des § 5 des Erlasses des Führers über Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1941 (RGBl. I S. 778) verordne ich an:

  § 1.
  Die Verordnung des Führers zum Schutz der Sammlung von Wintersachen für die Front is in den besetzten niederländischen Gebieten am 23. Dezember 1941 in Kraft getreten.

  §2.
  Die nach der im § 1 bezeichneten Verordnung strafbaren Handlungen sind Straftaten im Sinne des § 2 der Verordnung Nr. 52/1940 über die Deutsche Gerichtsbarkeit in Strafsachen in der Fassung der Verordnung Nr. 123/1941.

  § 3.
  Der in der im § 1 bezeichneten Verordnung angedrohten Strafe verfällt ebenfalls, wer sich an Wintersachen bereichert, die ausserhalb der Sammelaktion des deutschen Volkes gesammelt oder vom Verfügungsberechtigten bereitgestellt worden sind, um für die Front Verwendung zu finden, oder wer solche Sachen in anderer Weise ihrer Bestimmung entzieht.

  § 4.
  Die nach § 3 strafbaren Handlungen sind Straftaten im Sinne des § 2 der Verordnung Nr. 52/1940 über die Deutsche Gerichtsbarkeit im Strafsachen in der Fassung der Verordnung Nr. 123/1941.

  § 5.
  § 2 dieser Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung mit Rückwirkung vom 23. Dezember 1941, die § § 3 und 4 treten am Tage ihrer Verkündung in Kraft.

  Den Haag, am 2. Januar 1942.
  Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete:
  Seyss-Inquart.

  Definitielijst

  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.