TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Tekst van het Molotov-Ribbentroppact

  De navolgende tekst is een vertaling van het Molotov-Ribbentroppact, het niet-aanvalsverdrag dat op 23 augustus 1939 werd getekend door de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland. Het pact is vernoemd naar de beide ministers van Buitenlandse Zaken, die het verdrag namens de twee landen ondertekenden: respectievelijk Vyacheslav M. Molotov namens de Sovjet-Unie en Joachim von Ribbentrop namens nazi-Duitsland. Het geheime aanvullende protocol werd indertijd niet openbaar gemaakt. De vertaling reflecteert in principe zowel de Duitstalige als de Russische versie, maar waar er kleine verschillen bestaan volgt de vertaling de Duitse variant.

  Niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken

  De Duitse regering en de regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken zijn, geleid door de wens om de vrede tussen Duitsland en de USSR te bestendigen en uitgaande van de fundamentele bepalingen die ten grondslag lagen aan het neutraliteitsverdrag dat in april 1926 tussen Duitsland en de USSR is gesloten, tot de volgende overeenkomst gekomen:

  Artikel I.

  De beide verdragsluitende partijen verplichten zich ertoe zich te onthouden van iedere daad van geweld, iedere agressieve handeling en iedere aanval op elkaar, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk met andere machten.

  Artikel II.

  Indien een van de beide verdragsluitende partijen tegenstand ondervindt door krijgshandelingen door een derde macht, dan zal de andere verdragsluitende partij deze derde macht op geen enkele wijze ondersteunen.

  Artikel III.

  De regeringen van de beide verdragsluitende partijen zullen in de toekomst voortdurend voor consultatiedoeleinden met elkaar in contact blijven om elkaar te informeren over kwesties die hun gemeenschappelijke belangen aangaan.

  Artikel IV.

  Geen van de beide verdragsluitende partijen zal zich aansluiten bij enig internationaal samenwerkingsverband dat direct of indirect tegen de andere partij gericht is.

  Artikel V.

  Indien er geschillen of conflicten ontstaan tussen de verdragsluitende partijen over kwesties van eender welke aard, dan zullen beide partijen deze geschillen of conflicten uitsluitend via vriendschappelijk onderling overleg beslechten of, indien nodig, door arbitragecommissies in te schakelen.

  Artikel VI.

  Het verdrag wordt afgesloten voor een periode van 10 jaar, met dien verstande dat, zolang een van de verdragsluitende partijen hem niet een jaar voor het verlopen van de termijn opzegt, de geldigheidsduur van het verdrag automatisch als met vijf jaar verlengd wordt beschouwd.

  Artikel VII.

  Dit verdrag zal binnen de kortst mogelijk tijd bekrachtigd worden. De bekrachtigingsakten zullen in Berlijn worden uitgewisseld. Het verdrag treedt in werking zodra het is ondertekend.

  Opgesteld in tweevoud, in het Duits en het Russisch.

  Moskou, 23 augustus 1939.

  Voor de Duitse regering
  v. Ribbentrop

  De gevolmachtige van de regering van de USSR
  V. Molotov

  Geheim aanvullend protocol

  Naar aanleiding van de ondertekening van het niet-aanvalsverdrag tussen het Duitse Rijk en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken hebben de ondertekenende gevolmachtigden van beide partijen in een strikt vertrouwelijk mondeling onderhoud de kwestie van de afgrenzing van de wederzijdse invloedssferen in Oost-Europa besproken. Dit onderhoud heeft tot de volgende uitkomst geleid:

  1. In het geval van een geopolitieke herschikking van de gebieden die toebehoren aan de Baltische staten (Finland, Estland, Letland, Litouwen) zal de noordelijke grens van Litouwen tegelijkertijd de grens van de invloedssferen van Duitsland en de Sovjet-Unie vertegenwoordigen. Hierbij worden de Litouwse belangen aangaande het gebied rond Vilna [Vilnius] door beide partijen erkend.

  2. In het geval van een geopolitieke herschikking van de gebieden die toebehoren aan de Poolse staat, zullen de invloedssferen van Duitsland en de Sovjet-Unie ongeveer afgegrenst worden door de loop van de rivieren de Narew, Weichsel en San. De vraag of het behoud van een onafhankelijke Poolse staat wenselijk is voor de wederzijdse belangen en hoe deze staat afgegrenst dient te worden, kan pas definitief worden beantwoord in de loop van de verdere politieke ontwikkelingen. In elk geval zullen de beide regeringen de kwestie door middel van een vriendschappelijke overeenkomst oplossen.

  3. Ten aanzien van Zuidoost-Europa heeft de Sovjet-Unie interesse getoond in BessarabiŽ. De Duitse zijde heeft aangegeven politiek volledig ongeÔnteresseerd te zijn in deze gebieden.

  4. Dit protocol zal door beide zijden als strikt geheim worden behandeld.

  Moskou, 23 augustus 1939.

  Voor de Duitse regering
  v. Ribbentrop

  De gevolmachtige van de regering van de USSR
  V. Molotov

  Definitielijst

  nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.
  USSR
  Unie van Socialistische Sovjet Republieken, ook wel Sovjet-Unie genoemd. Federatie van republieken tijdens de communistische periode van Rusland.

  Afbeeldingen

  Ondertekening van het pact, 23 augustus 1939 Bron: publiek domein.
  Pagina 1 van de Duitse versie van het geheime protocol Bron: publiek domein.
  Pagina 2 van de Duitse versie van het geheime protocol Bron: publiek domein.

  Informatie

  Vertaald door:
  Auke de Vlieger
  Geplaatst op:
  04-10-2015
  Laatst gewijzigd:
  25-06-2016
  Feedback?
  Stuur het in!

  Nieuws

  Duivels pact van 23 augustus 1939 tussen Hitler en Stalin sloeg elders in de wereld in als een bom

  aug2019

  Duivels pact van 23 augustus 1939 tussen Hitler en Stalin sloeg elders in de wereld in als een bom

  De ultrageheime vrijage tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie voert Europa tachtig jaar geleden naar de afgrond: Hitler en Stalin verdelen de buit. Fotoís van het pact worden in de oorlog als een schat begraven. De Russen ontkennen tot op heden het bestaan.

  Lees meer