Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Kerstboodschap aan de Koninklijke Nederlandsche Weermacht in Engeland

Wij hebben meer dan ooit behoefte aan al hetgeen ons het Kerstfeest te zeggen heeft en juist gij allen, die strijdt voor het goede, voor de bevrijding van het Vaderland en voor onze heiligste Rechten en Vrijheden, waarvoor Onze Voorvaderen hun leven hebben veil gehad en waarvoor ook thans zooveele landgenooten Ė Uwe Kameraden in Ons Vaderland, op en onder de zee en in de lucht hun leven gegeven hebben.

Laat ons hunner op dit Kerstfeest gedenken, zooals Hij ons dit leert, zie Zijn leven gaf voor het waarachtige heil der geheele menschheid.

Uwe Kameraden van Zee-, Land- en Luchtmacht stierven, opdat ons volk in vrijheid moge leven.

Wij zullen volhouden, totdat die Vrijheid herwonnen is en alles doen, wat noodig is om de groote zaak onzer bondgenooten te steunen, omdat ons volk zijne onafhankelijkheid alleen kan terugkrijgen door den nederlaag van den overweldiger, bij wien geweld boven recht gaat, en die voor zichzelf alles goedpraat, wat bij bij den tegenstander zou verachten.

Ik reken op U.

Wilhelmina.

Londen, 24 December, 1940.

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: Archief Jacobus Hendriks, via Jeroen Koppes.
  • Gepubliceerd op: 24-12-2022 08:42:50