TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Slotverklaring Hermann Göring

Ochtendzitting.

De PRESIDENT: Artikel 24D (j) van het Handvest voorziet erin dat elke beklaagde een verklaring voor het Tribunaal mag afleggen. Ik roep nu de beklaagden op die -of ze een verklaring willen afleggen. Beklaagde Hermann Wilhelm Göring.
HERMANN WILHELM GOERING (beklaagde): De aanklagers hebben in hun slotpleidooien de beklaagden en hun getuigenis als volkomen waardeloos behandeld. De door beklaagden onder ede afgelegde verklaringen werden beschouwd als zijnde de volle waarheid wanneer die de aanklacht ondersteunden, aan de andere kant werden die verklaringen als meineed beschouwd wanneer ze met de aanklacht in tegenspraak waren. Dat is zeer elementair, maar geen overtuigende basis voor een bewijsvoering. De Aanklager gebruikt als bewijs dat ik alles moet hebben geweten wat er gebeurde omdat ik de tweede man in de Staat was. Maar er wordt geen documentatie of ander overtuigend bewijs geleverd in die gevallen waar ik onder ede heb ontkend, van bepaalde zaken af te weten, of die ook maar te wensen. Daarom is het slechts een aantijging en een gissing wanneer de Aanklager zegt: "Wie moet het anders hebben geweten dan Göring, die immers de opvolger van de Führer was."
Aan de nieuwe aantijging die Mr. Dodd in zijn slotpleidooi uitte, alsof ik Heydrich had bevolen de Joden te vermoorden ontbreekt iedere bewijsgrond, de aantijging is bovendien niet waar. Er bestaat geen enkel bevel, door of namens mij ondertekend volgens welk vijandelijke piloten moesten worden doodgeschoten of aan de SD overgedragen. En er is in geen enkel geval vastgesteld dat leden van mijn Luftwaffe zulke dingen hebben gedaan.
Regelmatig hebben we hier gehoord hoe de ergste misdaden met de strengste geheimhouding werden omgeven. Ik wens met nadruk te verklaren dat ik deze vreselijke massamoorden ten stelligste veroordeel en dat ik die in het geheel niet kan begrijpen. Maar ik wil ten overstaan van het Hoge Tribunaal nogmaals duidelijk stellen dat ik nooit en te nimmer opdracht heb gegeven, ook maar één enkel individu te vermoorden en ik heb ook nooit bevel gegeven tot welke andere gruweldaden dan ook of ze getolereerd, zolang ik de macht en de kennis had om die te voorkomen.
De Aanklager heeft herhaaldelijk documenten ingebracht die beweringen uit de derde of vierde hand bevatten, zonder dat ik deze documenten van te voren heb gezien om verkeerde opvattingen te verbeteren of misverstanden uit te sluiten. Hoe gemakkelijk volkomen verdraaide verslagen uit notities uit de derde hand kunnen ontstaan, wordt onder andere ook bewezen door de stenografische verslagen van deze zittingen, die na controle vaak verbeterd moesten worden.
De Aanklager draagt losse opmerkingen aan over een periode van 25 jaar die onder totaal andere omstandigheden zijn gemaakt en in die periode nog geen gevolgen hadden en citeert die als bewijs voor opzet en schuld, opmerkingen die in de opwinding van het moment en de overheersende sfeer van die tijd gemakkelijk kunnen worden gemaakt. Er is vermoedelijk in het kamp van de tegenstanders geen enkel leidend persoon die in de loop van een kwart eeuw niet iets dergelijks heeft gezegd of geschreven.
Op grond van alle gebeurtenissen in die 25 jaar, van vergaderingen, van toespraken, van wetten, van acties en van beslissingen bewijst de Aanklager dat alles van te voren was gewenst en bedoeld volgens een strikte volgorde en in een ononderbroken verband. Dit is een verkeerde opvatting waaraan iedere logica ontbreekt en die op een dag door de geschiedenis zal worden rechtgezet nadat uit het proces hier de onjuistheid van die beweringen is gebleken.
Mr. Jackson benadrukt in zijn slotpleidooi het feit dat de staten die de overgave ondertekend hebben, nog steeds in staat van oorlog met Duitsland verkeren en dat er nu vanwege die onvoorwaardelijke overgave slechts een wapenstilstand heerst. Het internationaal recht is voor ieder gelijk. Voor beide kampen moet hetzelfde gelden. Daarom, als alles wat vandaag de dag in Duitsland door de bezettingsmachten wordt gedaan volgens internationaal recht is toegestaan, dan bevond Duitsland zich vroeger in dezelfde positie, tenminste waar het Frankrijk, Holland, België, Noorwegen, Joegoslavië en Griekenland betreft. Als vandaag de dag de Conventie van Genčve geen waarde meer heeft waar het Duitsers betreft, als vandaag de dag de Duitse industrie wordt ontmanteld en andere waardevolle bezittingen op allerlei gebied naar de andere staten kunen worden afgevoerd, als vandaag de dag bezittingen van miljoenen Duitsers in beslag worden genoemen en er andere ernstige inbreuken op vrijheid en eigendom plaats vinden, dan kunnen maatregelen, zoals die door Duitsland in de eerder genoemde landen genomen zijn, volgens het internationaal recht ook niet misdadig zijn geweest.
Mr. Jackson stelde verder dat men een staat niet kan beschuldigen en straffen, maar dat men de leiders ter verantwoording moet roepen. Men schijnt te vergeten dat Duitsland een soevereine staat was en dat haar wetgeving binnen de Duitse natie niet onderworpen was aan het recht van vreemde mogendheden. Niemand heeft het Reich er op het juiste moment ooit op gewezen dat iedere activiteit ten gunste van het Nationaal-Socialisme strafbaar gesteld en vervolgd zou worden. Aan de andere kant, als wij, de leiders als individuën ter verantwoording worden geroepen en veroordeeld, het zij zo; maar men kan niet gelijktijdig het Duitse volk straffen. Het Duitse volk schonk de Führer haar vertrouwen en onder zijn autoritaire regering hadden zij geen invloed op de gebeurtenissen. Zonder te weten van de ernstige misdaden die nu bekend zijn geworden heeft het volk trouw, met zelf-opoffering en moedig gestreden en geleden in de strijd op leven en dood die tegen haar wil was uitgebroken. Het Duitse volk treft geen blaam.
Ik heb de oorlog niet gewild, noch heb ik hem veroorzaakt. Ik heb al het mogelijke gedaan, de oorlog door onderhandelingen te voorkomen. Nadat hij was uitgebroken heb ik alles gedaan om de overwinnnig te behalen. Omdat de grootste machten op aarde, samen met andere landen tegen ons vochten hebben we uiteindelijk moeten buigen voor hun enorme overwicht.
Ik sta achter de dingen die ik heb gedaan, maar ik ontken ten stelligste dat mijn daden werden ingegeven door de wens, buitenlandse volkeren door oorlogen te onderwerpen, hen te vermoorden, hen te beroven, hen tot slaven te maken of wreedheden of misdaden jegens hen te begaan. Het enige motief dat mij dreef was mijn vurige liefde voor mijn volk, haar geluk, haar vrijheid en haar voortbestaan. En hiervoor roep ik de Almachtige en mijn Duitse volk tot getuige.

Zie ook: Vonnis Göring.

Definitielijst

Conventie van Genčve
De verzamelnaam voor vier verdragen die in Geneve zijn geformuleerd en die, onderdeel uitmakend van het internationaal recht, de rechtsregels bepaalt voor oorlogstijd. Deze verdragen hielden zich onder andere bezig met de behandeling van oorlogsslachtoffers en gewonde soldaten, de erkenning van het Rode Kruis als beschermd orgaan in oorlogstijd, rechtsregels bij oorlogen op zee, bescherming van krijgsgevangenen en burgers in oorlogstijd.
Führer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
Luftwaffe
Duitse luchtmacht.
Nationaal-Socialisme
Een door Hitler opgestelde politieke ideologie, die gebaseerd was op de superioriteit van het Germaanse ras, het leidersprincipe en een fel nationalisme dat gevoed werd door de harde Vrede van Versailles. Het Nationaal-socialisme was anti-democratisch en racistisch. De leer werd uitgewerkt in Mein Kampf en georganiseerd in de NSDAP. Het Nationaal-socialisme vormde van 1933-1945 het fundament van het totalitaire Hitler-Duitsland.
Socialisme
Politieke ideologie die streeft naar geen of geringe klassenverschillen. Produktiemiddelen zijn in handen van de staat. Ontstaan als reactie op het kapitalisme. Karl Marx probeerde het socialisme wetenschappelijk te onderbouwen.

Afbeeldingen

Hermann Göring

Informatie

Vertaald door:
Arnold Palthe
Geplaatst op:
10-09-2006
Laatst gewijzigd:
10-01-2019
Feedback?
Stuur het in!

Gerelateerde thema's

Gerelateerde personen

Bronnen

International Military Tribunal, Neurenberg 1947.