TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

"Hitler was een zeer berekende manipulator en charismatische toneelspeler"

In maart 2019 verscheen een bijgewerkte herdruk van het boek "Hitler 1889-1945, een tiran in beeld" van dr. Hendrik van Capelle dr. Arie Pieter van de Bovenkamp. We stelden de auteur via e-mail enkele vragen over deze publicatie.Er is een herziende uitgave van jullie boek ‘Hitler, een tiran in beeld’ verschenen. Wat is er aan toegevoegd of veranderd ten opzichte van de eerste druk, die vorig jaar verscheen?

Er is in hoofdstuk 21 (Op weg naar de ondergang) een unieke foto-sectie toegevoegd over Walter Hewel, Hitlers intimus en verbindingsofficier van de minister van Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop bij Hitler. Wij hebben de hoogbejaarde weduwe van Hewel kunnen interviewen die ons tal van nog nooit gepubliceerde foto's van haar man ter beschikking heeft gesteld.

Daarnaast hebben wij weer zowel de Wolfsschanze in het voormalige Oost-Pruisen als de daarbij gelegen voormalige hoofdkwartieren van Goering (Goldap), Von Ribbentrop (Schloss Steinort), Himmler (Hochwald), Mauerwald (OKH) alsmede Hitlers prive-appartement in München bezocht en op deze locaties diverse nieuwe foto's gemaakt die in de 2e druk grotendeels zijn opgenomen.

Wij hebben als eersten het mysterie van de exacte locatie op de wereldberoemde laatste foto van Hitler (zie hoofdstuk 21: Op weg naar de ondergang) weten te bepalen.

Daarnaast hebben wij op advies van enkele lezers hier en daar onderdelen van foto-bijschriften verbeterd.

Er zijn talrijke boeken verschenen over Adolf Hitler, maar een fotoboek als dit lijkt uniek. Hoe kwamen jullie op het idee dit boek samen te stellen?

Er zijn de afgelopen jaren tal van vuistdikke biografieën over Hitler verschenen met over het algemeen relatief weinig foto's. Deze publicaties zijn over vaak minder geschikt voor een breed publiek dat immers steeds visueler is ingesteld.

Om hierop in te spelen en met het oog op de omvangrijke eigen fotocollectie over Hitler, is het idee ontstaan om een echte foto-biografie met maar liefst 1832 foto's over Hitler te maken.

Een biografie zowel aan de hand van historische foto's als van foto's op locatie, aangevuld met uitgebreide kaarten en plattegronden en interviews met ooggetuigen uit Hitlers directie omgeving, ontbreekt tot nu toe en maakt dit boek werkelijk uniek. En dan te bedenken dat er vele duizenden boeken over Hitler tot nu toe zijn verschenen...Het boek bevat ruim 1800 foto’s. Waar komen deze vandaan? Zitten er foto’s bij die niet eerder gepubliceerd zijn en zo ja, welke?

In de loop van de afgelopen 40 jaar hebben wij ons bezig gehouden met Hitler en diens Derde Rijk. Wij hebben daarover verschillende boeken geschreven zoals Het Adelaarsnest, Hitlers Berlijn, Hitlers Handlangers etc. Voor deze foto-biografie komt het overgrote deel van de foto's uit de archieven van de National Archives en de Library of Congress, aangevuld met foto's uit de eigen archieven. Verspreid door het hele boek zijn unieke, ja hier en daar zelfs nog nooit gepubliceerde foto's opgenomen zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 21(Walter Hewel) en van de hoofdkwartieren van Goering (Goldap) en Von Ribbentrop (Steinort).

Over Adolf Hitler is al veel gezegd en geschreven. Onthult deze verzameling foto’s nog iets over de dictator dat niet algemeen bekend is?

Deze foto-biografie onthult dat Hitler geen schuimbekkende idioot was maar een geraffineerde, intelligente, zeer berekende manipulator en charismatische toneelspeler met een vrouwelijke intuïtie gecombineerd met een roofdierachtig instinct voor dreigende gevaren. Deze eigenschappen van Hitler worden nog eens gecombineerd met een zeer groot retorisch en demagogisch talent, het haarfijn aanvoelen van de sentimenten onder zijn toehoorders, een goed gevoel voor timing en een geraffineerde, steeds maar op dezelfde thema's hamerende propaganda en niet in de laatste plaats met een duidelijk gesloten omlijnd wereldbeeld. Dat wereldbeeld berust op drie axiona's waar hij tot aan het eind heeft vastgehouden te weten: vernietiging van het in zijn ogen joods marxistisch/ bolsjewisme, verdrijving ca. vernietiging van het Europese jodendom en tot slot de schepping van een autarkisch Germaans imperium van de Atlantische oceaan tot aan de Oeral en van de Noordelijke IJszee tot in het Midden-Oosten.

Hitler wist zijn rol als onfeilbare Führer die als een soort god boven het Duitse volk zweefde, steeds beter te spelen. Maar wat het Duitse volk niet wist is dat hun Führer in tijden van crises uitermate labiel en besluiteloos kon zijn en niet tot handelen in staat. Dan moesten medewerkers als Goering de knopen doorhakken (zoals bijvoorbeeld bij de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland). In de grond van de zaak bleef hij een kleinburgerlijke Oostenrijkse bohemien. Hij was een soort dubbelwezen nl. kunstenaar/politicus, kunstenaar/veldheer, kunstenaar/architect.Als typische autodidact met een sterk fotografisch geheugen beschikte hij op diverse terreinen over zoveel kennis die zelfs menig expert verbaasde.

Al vanaf zijn jeugd waren in het oog springende karaktereigenschappen van Hitler een sterke emotionele onderontwikkeling, zijn onvermogen om zich echt aan andere mensen te binden, een groot gebrek aan empathie, een diep geworteld wantrouwen naar mensen toe en een sterke neiging naar va-banque spelen. Maar wat velen niet weten is dat Hitler zijn hele leven een duister geheim met zich mee heeft gedragen nl. zijn (latente) homoseksualiteit. Het is goed te bedenken dat zeker in die tijd homoseksualiteit een buitenproportioneel groot taboe was dat vele mensenlevens en carrières heeft verwoest. Het verbergen daarvan was voor Hitler een existentiële component van zijn politieke loopbaan en was met recht zijn echte achilleshiel. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij een schijnrelatie had met Eva Braun.

In deze fotobiografie komt ook het raadsel van de Rijksdagbrand aan de orde die in tegenstelling tot wat m.n. Duitse historici tot de dag van vandaag beweren door de nazi's (Goebbels en waarschijnlijk Goering met medeweten van Hitler) is aangestoken.

Ook de vlucht van Hess naar Engeland heeft naar onze overtuiging met volle instemming van Hitler plaatsgevonden. En de holocaust op hele bevolkingsgroepen is in hoofdzaak terug te voeren op Hitler en Goebbels met Himmler en zijn SS als willige uitvoerders.Jullie schreven al vele andere succesvolle boeken over het Derde Rijk. Waar komt jullie interesse voor dit onderwerp vandaan?

Deze interesse in ontstaan door verhalen in onze jeugd over de Tweede Wereldoorlog, Hitler en diens Derde Rijk. Naarmate de kennis over deze periode toenam, werd de vraag steeds prangender hoe het toch mogelijk was dat een Oostenrijker met alleen het diploma lagere school op zak, het hele Duitse volk en later een groot deel van Europa in zijn macht wist te krijgen en de hele wereld in een gruwelijk oorlog zou storten met miljoenen doden als gevolg. Steeds meer werd het ons duidelijk dat je eigenlijk niet van nationaalsocialisme moet spreken maar in essentie over Hitlerisme.

Het is en blijft vreemd dat de geallieerden niet Hitler, de kop van de slang, hebben geprobeerd te liquideren. Een theorie zou kunnen zijn dat ze te allen tijde wilden voorkomen dat er net als aan het eind van de Eerste Wereldoorlog met Duitsland vrede zou worden gesloten zonder dat er een geallieerde militair voet op Duitse bodem heeft gezet. En dat zou een herhaling kunnen veroorzaken van de mythe van een dolkstoot in de rug nl. verraad van het Duitse volk door joden en andere vermeende tegenstanders. Dus met die kennis gewapend is het verklaarbaar dat de geallieerden het monster Hitler tot in zijn hol wilden achtervolgen on hem vervolgens te doden.

Alle boeken schreven jullie als auteursduo. Hebben jullie tijdens het schrijven een bepaalde rolverdeling?

De rolverdeling is globaal dat Arie Pieter van de Bovenkamp met name de fotoresearch en eindredactie doet terwijl Hendrik van Capelle de teksten schrijft.

Hebben jullie alweer plannen voor een nieuw boek en zo ja, waarover zal dat gaan?

We zijn latent aan het denken over een nieuwe foto-biografie van een intimus van Hitler maar het is in deze fase nog wat te vroeg om daar concreet op in te gaan.

Hitler 1889-1945, een tiran in beeld
ISBN: 9789463543699
Meer informatie over dit boek
Bestel nu bij Bol.com
Hitler 1889-1945, een tiran in beeld

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: H. van Capelle & A.P. van de Bovenkamp
  • Gepubliceerd op: 19-04-2019 14:19:29